NBP: nie ma zagrożenia stabilności systemu finansowego w Polsce

Szok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce - uspokaja Narodowy Bank Polski.

Jak stwierdza NBP w ostatnim raporcie o stabilności finansowej odporności polskiego sektora bankowego sprzyjają w szczególności: 

  • brak nierównowag finansowych i makroekonomicznych przed pandemią, 
  • duża zdolność do absorpcji strat przejawiająca się wysokim poziomem i jakością kapitału w sektorze bankowym, a także działania wspierające ze strony instytucji publicznych.

Ryzyko pozostaje jednak podwyższone - podkreśla NBP. W szczególności należy zwrócić uwagę na poniższe zjawiska:

  • Odpisy na straty kredytowe związane ze skutkami pandemii COVID-19 będą główną przyczyną istotnego spadku wyniku finansowego w sektorze bankowym. Większość banków po zaabsorbowaniu strat kredytowych wciąż będzie jednak dysponować nadwyżkami kapitałowymi ponad wymogi regulacyjne. 
  • Rośnie ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Wzrost liczby pozwów kierowanych do sądów przez kredytobiorców i odsetka rozstrzygnięć niekorzystnych dla banków powodują konieczność tworzenia dodatkowych odpisów i rezerw, co w efekcie negatywnie wpływa na wyniki finansowe i perspektywy ich dalszego kształtowania. 
  • Postępuje dalsze obniżanie rentowności sektora bankowego, a pandemia nasiliła ten proces. Ogranicza to zdolność sektora bankowego do wzmacniania bazy kapitałowej z zatrzymanych zysków. 
  • Utrzymuje się trudna sytuacja niektórych instytucji finansowych. Już wcześniej występujące w nich niedobory kapitałowe mogą się dalej pogłębiać w wyniku skutków pandemii. 
  • Wzrasta znaczenie powiązań pomiędzy sektorami bankowym i rządowym w efekcie zwiększonego zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa. 

Obawy o nadmierne ograniczanie podaży kredytu przez banki, tzw. credit crunch, nie potwierdziły się. Jednak niepewność dotycząca przyszłej polityki kredytowej banków pozostaje.

Źródło

Skomentuj artykuł: