Rekompensaty zneutralizują wpływ wyższych cen energii? ZOBACZ jak złożyć wniosek

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że na rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 r. przeznaczono prawie 900 mln zł. Rekompensaty dla gospodarstw domowych uzależnione będą od dwóch kryteriów: poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. i dochodu w 2019 r.

Urząd przypomniał, że ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła - wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej - możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego. W komunikacie zaznaczono, że "specyfika prowadzonej działalności sprawia, że rentowność oraz konkurencyjność takich podmiotów może być istotnie zagrożona na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych".

"Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju" - ocenił cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

URE zauważył, że celem regulacji jest poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego, a rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.

"System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage)" 

podkreślił prezes URE.

URE przypomniał, że rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku, a kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 r. został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Dodano, że środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 - przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków.

URE wyjaśnił, że w przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, rekompensata jest pomniejszana proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, by łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat.

W komunikacie Urzędu podkreślono, że firma, która skorzystała z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie będzie już mogła skorzystać z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Urząd przygotował na swojej stronie internetowej zakładkę https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe, która jest dedykowana podmiotom działającym w wyszczególnionych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych. Można tam znaleźć potrzebne informacje wraz z formularzem do generowania wniosków o przyznanie rekompensat w wersji umożliwiającej jego przekazanie w postaci elektronicznej.

W komunikacie poinformowano, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który można znaleźć pod adresem https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/rekompensaty-sektorowe/wniosek-o-przyznanie-re/8725,Rekompensaty-sektorowe-informacja-dla-wnioskodawcow.html. Ma on ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

URE podkreślił, że wniosek - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

W przypadku gospodarstw domowych, warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie deklaracji przez odbiorcę końcowego, (...) który posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), czyli tzw. II progu podatkowego oraz że zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh.

Po złożeniu tej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty.

Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r. o odpowiednią kwotę.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N