Resort stworzy plan poprawy jakości wody pitnej

Resort infrastruktury opracuje program inwestycyjny, którego celem będzie poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ograniczenia jej strat - poinformowano na stronie ministerstwa. Dodano, że najpierw specjalne ankiety trafią m.in. do gmin.

Jak wyjaśniono stworzenie programu to konsekwencja opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywy z grudnia ub.r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowa dyrektywa to rewizja dotychczasowych przepisów z 1998 roku, które nie uwzględniają m.in. postępu naukowego, czy obecnych zanieczyszczeń, jakie pojawiają się w wodzie. To również odpowiedź na postulaty pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Water dotyczącej dostępu do wody i kanalizacji, podpisanej przez 1,8 mln. europejskich obywateli.

Ministerstwo wyjaśniło, że celem nowych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez dostosowanie listy i wartości badanych parametrów do obecnego stanu wiedzy i postępu technicznego, jak również poprawę dostępu do wody, zwłaszcza dla wrażliwych i zmarginalizowanych grup.

Dodano, że przepisy europejskie wprowadzają obowiązek prowadzenia oceny ryzyka dostaw wody w całym ich łańcuchu oraz informowania konsumentów o jakości wody. Wdraża zmiany w zakresie ograniczania strat wody poprzez wymóg redukcji wycieków. Ustanawia także zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Resort infrastruktury poinformował, że państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie nowych europejskich regulacji, od 12 stycznia br.

Ministerstwo wskazało, że wdrożenie wymagań nowej dyrektywy będzie wiązało się z przeprowadzeniem kosztownych inwestycji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Będzie można je dofinansować ze środków europejskich na lata 2021-2027, wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Zwrócono jednak uwagę, że podstawą otrzymania pomocy finansowej z UE będzie przygotowanie krajowego planu finansowego i taki plan ma zostać przez ministerstwo opracowany. Dzięki niemu z pomocy będą mogły skorzystać m.in. przedsiębiorstwa wodno-ściekowe.

Jak zaznaczono, taki dokument zostanie opracowany w Polsce po raz pierwszy.

"Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeanalizuje wymagania nowej dyrektywy pitnej pod względem planowanych inwestycji publicznych, w szczególności w odniesieniu do zmienionych parametrów jakości wody. Dodatkowo w opracowaniu zostanie poruszona tematyka bezpieczeństwa zdrowotnego i dostępności wody pitnej. W rezultacie zostaną wyznaczone kluczowe obszary priorytetowe wymagające nakładów finansowych, w tym inwestycji niezbędnych do odnowienia istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę, w zależności od jej wieku czy planu amortyzacji"

wyjaśniono.

Resort zwrócił uwagę, że do stworzenia programu konieczna będzie analiza danych pozyskanych m.in. z urzędów czy od konsumentów.

Dlatego też ministerstwo przygotowało ankiety, które skierowane są do sześciu typów odbiorców, w tym do gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

"Wyniki ankietyzacji pozwolą na ocenę nie tylko potrzeb finansowych, ale także oczekiwań w zakresie zmian w przepisach prawnych, czy też wsparcia merytorycznego. Stopień dokładności szacownych potrzeb, jak i alokacji środków publicznych, będzie uzależniony od liczby odbiorców, którzy odpowiedzą na przygotowane w ankietach pytania" - poinformowano. 

Skomentuj artykuł: