ELENA wspiera samorządy w zielonej transformacji

W lipcu br. Bank Ochrony Środowiska zawarł pierwsze ramowe porozumienia z lokalnymi samorządami w zakresie współpracy przy realizacji przyjaznych środowisku inwestycji z wykorzystaniem środków pochodzących z unijnej inicjatywy ELENA. 

Pierwsze porozumienie zostało podpisane 13 lipca z  miastem Żyrardów. Następnie do współpracy z BOŚ przystąpił powiat lipski (14 lipca), gmina wiejska Gdów (15 lipca) oraz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (18 lipca). 21 lipca, ramowe porozumienie zostało podpisane przez władze gminy Wolbórz. Bank prowadzi rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi samorządami. 

Współpraca z samorządami będzie obejmować wsparcie w przygotowaniu i realizacji zielonych inwestycji. Kluczowym jej elementem jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnej inicjatywy ELENA, przeznaczonego na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, pozwolą na sfinansowanie 90% tego typu kosztów. Mogą one zostać przeznaczone m.in. na audyty energetyczne ex-ante, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

- Skorzystanie przez samorządy ze środków krajowych i unijnych na realizację inwestycji pro-ekologicznych wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Koszt przygotowania takiej dokumentacji to znaczne obciążenie, szczególnie dla mniejszych samorządów. Dlatego też nasz bank już jesienią udostępni samorządom środki z grantu ELENA na sfinansowanie 90% kosztów takiej dokumentacji. Zaoferujemy także nowy produkt - EKO Pożyczkę dla samorządów, która będzie mogła sfinansować wkład własny samorządów w inwestycjach finansowanych dotacjami. Samorządy, które zdecydowały się na podpisanie z BOŚ ramowych porozumień o współpracy będą mogły skorzystać szybciej z naszej oferty – mówi Marek Szczepański, dyr. ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Zawarte porozumienia dotyczą współpracy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji mających na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej (w tym poprzez montaż instalacji OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych. 

Porozumienia będą obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością ich przedłużenia. 
Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych z perspektywy 2021-2027.

Ponadto, jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów - EKO Pożyczka dla samorządów, który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych. Korzystanie z obu produktów znacznie zwiększy możliwości samorządów w realizacji ich proekologicznych celów. 

Skomentuj artykuł: