Europosłowie o dyrektywie ws. minimalnego dochodu

Europosłowie chcą rozwiązać obecny kryzys kosztów życia za pomocą nowego prawa, które miałoby zmodernizować i wzmocnić krajowe systemy minimalnego dochodu w krajach UE.

W środę, na posiedzeniu plenarnym przyjęto rezolucję, w której zauważono, że dyrektywa UE w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego uczyniłaby systemy dochodu minimalnego bardziej dostępnymi i skutecznymi. Zapewniłaby również, lepszą integrację z rynkiem pracy osób, które są obecnie poza nim, uważają posłowie.

Kraje UE powinny regularnie oceniać swoje systemy krajowe i w razie potrzeby aktualizować je, zapewniając odpowiedni poziom wsparcia, który odzwierciedla krajowy próg zagrożenia ubóstwem (AROPE), w celu ustanowienia sieci zabezpieczeń społecznych gwarantujących minimalny standard życia.

Posłowie chcą również zwiększyć świadomość istnienia tych systemów i uczynić je bardziej dostępnymi, w szczególności dla grup w trudnej sytuacji, takich jak osoby bezdomne. Proponują środki mające na celu rozwiązanie powszechnych problemów w krajach UE, takich jak niedostateczne korzystanie z tych systemów i brak kompetencji cyfrowych.

Tekst został przyjęty przy 336 głosach za, 174 przeciw i 121 wstrzymujących się.


W dniu 28 września 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie zalecenia Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego włączenie społeczne. Określa ono, w jaki sposób państwa UE mogą zmodernizować swoje systemy dochodów minimalnych, aby zwiększyć ich skuteczność i zmniejszyć liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE.

Źródło

Skomentuj artykuł: