Ugoda ws. budowy Portu Lotniczego Warszawa - Modlin

Zarząd spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") zawiadamia, że w związku z toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie ("Sąd") postępowaniem o zapłatę (sygn. akt XXVI GC 353/14), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ("Postępowanie"), Emitent w dniu 30 października 2023 r. zawarł przed mediatorem ugodę ("Ugoda") ze spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. ("MPL"). Ugoda dotyczy wzajemnych roszczeń Spółki i MPL objętych pozwem MPL przeciwko Emitentowi o zapłatę kwoty 34.381.374,64 złotych oraz pozwem wzajemnym Spółki przeciwko MPL o zapłatę kwoty 19.892.366,30 złotych związanych z wykonaniem umowy o budowę części lotniczej lotniska Warszawa-Modlin ("Umowa"), o której to Umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2010 z dnia 14 września 2010 r.

Na podstawie Ugody, Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz MPL kwotę 21.697.809,43 złotych, w następujący sposób: (a) kwota 2.197.809,43 złotych będzie płatna w dniu podpisania Ugody poprzez potrącenie z należnościami brutto Emitenta wynikającymi z zatrzymanej przez MPL części wynagrodzenia na mocy porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2017 r. w związku z postępowaniem z powództwa Emitenta przeciwko MPL o zapłatę zatrzymanego wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod (sygn. akt XXVI GC 851/17) ("Porozumienie"), co będzie stanowiło całkowite rozliczenie ww. Porozumienia; (b) kwota 12.000.000,00 złotych zostanie zapłacona w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Ugody, oraz (c) kwota 7.500.000,00 złotych zostanie zapłacona do dnia 20 stycznia 2024 r., przy czym jeżeli zapłata nastąpi po tej dacie, Emitent jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 12,25% (w skali roku) liczonych od dnia 21 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty. Wykonanie Ugody będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta i będzie skutkowało obniżeniem jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego Emitenta (EBIT) w IV kwartale 2023r., o kwotę Ugody pomniejszonej o kwotę 5.000.000,00 złotych, która zostanie wypłacona EMITENTOWI przez zakład ubezpieczeń.

Na mocy Ugody, Emitent oraz MPL wzajemnie zrzekają się również wszelkich roszczeń powstałych lub mogących powstać na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności roszczeń dochodzonych w ramach Postępowania, przy czym zrzeczenie się roszczeń przez MPL zostało uwarunkowane od zapłaty wymienionych wyżej kwot przez Emitenta - zrzeczenie się roszczeń w zakresie kwoty 14.197.809,43 złotych nastąpi z chwilą dokonania potrącenia oraz zapłaty kwoty 12.000.000,00 zł, o których mowa w lit. (a) i (b) powyżej, natomiast zrzeczenie się roszczeń w pozostałym zakresie nastąpi z chwilą zapłaty kwoty 7.500.000,00 zł, o których mowa w lit. (c) powyżej.

W terminie 7 dni od zawarcia Ugody, Emitent i MPL m.in. złożą do Sądu Ugodę wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie oraz wniosą o umorzenie Postępowania w całości. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez Sąd, Ugoda uzyska moc prawną ugody sądowej.

Zawarcie przez Emitenta Ugody z MPL definitywnie kończy wszelkie rozliczenia i roszczenia związane z budową lotniska Warszawa-Modlin.

Źródło

Skomentuj artykuł: