Nowy rok bez podwyżek cen gazu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na paliwo gazowe. Jednak dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., będącej jeszcze w procesie legislacyjnym, cena za gaz dla odbiorców uprawnionych do ochrony taryfowej w przyszłym roku nie wzrośnie.

Z ochrony taryfowej mogą korzystać gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców.

Rozszerzona ochrona taryfowa obowiązuje w Polsce od stycznia 2022 roku. W jej ramach PGNiG Obrót Detaliczny gwarantuje niższe ceny gazu ponad 7 milionom gospodarstw domowych oraz przeszło 34 tysiącom podmiotów społecznie wrażliwych. Objęcie ochroną taryfową szerokiej grupy podmiotów było odpowiedzią na drastyczne wzrosty cen gazu ziemnego i dużą niestabilność notowań na europejskich giełdach tego paliwa, które rozpoczęły się w 2021 roku i trwają do dziś. W Polsce nie będzie jednak horrendalnych podwyżek cen gazu i energii.  Jak informuje "Codzienna", Urząd Regulacji Energetyki nie zgodził się na zmianę wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym w 2023 r. - dostawcy prądu wnioskowali o nawet trzykrotne podwyżki cen. 
Rząd stara się również stabilizować ceny energii i gazu, wprowadził też dodatek elektryczny i przygotował przepisy w sprawie mrożenia cen gazu. - Te rozwiązania niwelują obciążenia związane z podwyżkami cen energii i gazu. Pozwolą one chronić nie tylko obywateli, ale i placówki wykonujące niezbędne zadania z perspektywy ochrony obywateli i interesów państwa – podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Ceny energii też będą zamrożone

W 2023 roku ceny energii będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. - Wprowadziliśmy mechanizm mrożenia rachunków do określonych limitów zużycia - 2MWh, 2,6 MWh i 3 MWh. Szczególnym wsparciem zostali objęci odbiorcy szczególnie wrażliwi, to m. in.: osoby niepełnosprawne, rodziny z Kartą Dużej Rodziny i rolnicy - poinformowała minister Moskwa. - Niższe rachunki za prąd i ciepło są przeznaczone też dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej - zaznaczyła Moskwa. Oprócz mechanizmu mrożenia rachunków, Ministerstwo Klimatu przygotowało także ustawę  wprowadzającą gwarantowaną „maksymalną” cenę energii elektrycznej, która  będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi. Zgodnie z ustawą gwarantowane ceny wynosić będą: 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh - dla pozostałych odbiorców uprawnionych. - Ustawa wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię – wyjaśniła minister. - Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in.: szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe,  placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne i wiele innych – dodała.

Ministerstwo Klimatu przygotowało także rozwiązania w zakresie zamrożenia cen gazu w 2023 r. W tym celu Sejm 1 bm. uchwalił ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. - W przyszłym roku funkcjonować będzie maksymalna cena za gaz na poziomie ok. 200 zł netto/MWh, zamrożona zostanie wysokość opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej – zaznaczyła minister Moskwa. - Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego – dodała.

Ustawa gazowa zakłada, że maksymalna cena gazu na zamrożona zostanie na poziomie ok. 200 zł/MWh dla odbiorców indywidualnych i szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów wrażliwych.
Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest kontynuacją rządowego wsparcia dla odbiorców w Polsce i służy zabezpieczeniu ich przed dalszymi skutkami kryzysu gazowego. 

Taniej do końca 2023 roku

Taryfa na paliwo gazowe PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 17 grudnia 2022 roku będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 r. Cena za paliwo gazowe została przez URE ustalona na poziomie niecałych 650 zł/MWh. Różnica pomiędzy ceną maksymalną wynikającą z w/w ustawy, a zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfą na paliwo gazowe dla PGNiG Obrót Detaliczny, zostanie pokryta przez rekompensaty wypłacane PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozliczenia te nie będą miały wpływu na cenę za paliwo gazowe dla odbiorców objętych ochroną taryfową, która to cena maksymalnie wyniesie 200,17 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy dostępne są na stronach internetowych www.pgnig.pl oraz www.ure.gov.pl.

Skomentuj artykuł: