Znów więcej za gaz, ale nieznacznie

Ceny gazu znowu w górę, ale nieznacznie. 17 sierpnia 2022 r. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc.

- W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc. - wylicza Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE. - Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM - dodaje. Jednocześnie wyjaśnia, że rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. - Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny[1] (która na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022 r.) - twierdzi. Jak wynika z wyliczeń, wzrost o 2,6 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 0,5 - 0,7 proc. Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

- Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok 2,38 zł więcej miesięcznie - informuje rzeczniczka.

PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju. Wspomnianą decyzją została zmieniona taryfa zatwierdzona 17 grudnia 2021 r., na 2022 rok. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.
- Przypominamy, że w styczniu br. ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono mechanizm zamrożenia cen paliw gazowych w 2022 r. na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, tj. PGNiG Obrót Detaliczny oraz rozszerzono katalog podmiotów objętych ochroną taryfową - dodaje rzeczniczka URE. Dodatkowo, 16 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie gazowym. Ustawa ta m.in. wydłuża o 4 lata, czyli do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na gaz dla odbiorców objętych ochroną taryfową, tj. dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.

Niestety, ceny gazu na świecie dotarły na szczyt. W drugim kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 442 zł/MWh i była cztery razy wyższa niż rok wcześniej. Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzroście cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy już w październiku ubiegłego roku - przypomina rzeczniczka URE. - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Źródło

Skomentuj artykuł: