1,1 mln zł kary dla byłego członka zarządu GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Pawła Trybuchowskiego, b. członka zarządu GetBack SA, karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł za nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. emisji obligacji w trybie ofert prywatnych - poinformowała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała we wtorek, że 22 lipca 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Pawła Trybuchowskiego – byłego członka zarządu GetBack SA (obecnie Capitea SA) z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1,1 mln zł.

Jak podała KNF, kara została nałożona za czterokrotne nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych w 2017 r.

"W okresie pełnienia przez Pawła Trybuchowskiego funkcji członka zarządu spółka, od 4 sierpnia do 27 października 2017 r., przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez spółkę. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji. Uniemożliwiło im to właściwą ocenę kondycji finansowej spółki" - wskazano w komunikacie.

Jak dodano, Paweł Trybuchowski do 28 sierpnia 2017 r. jako członek zarządu GetBack SA był odpowiedzialny za obszar rozwoju i relacji inwestorskich, co oznacza, że był zaangażowany w kluczowe procesy w spółce. W tym czasie nadzorował departament odpowiedzialny za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez firmę. Głosował za uchwałami w sprawie emisji obligacji prywatnych zawierających opcję PUT lub ponadstandardowe oprocentowanie, a także podpisywał raporty bieżące, które nie zawierały pełnych informacji o warunkach emisji obligacji. Miał zatem świadomość, że GetBack nie prowadzi poprawnej polityki informacyjnej.

Komisja oceniła działania Pawła Trybuchowskiego jako "całkowicie nieakceptowalne". Jak wskazano, stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje spółki, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych.

KNF wyjaśniła, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej.

Zaznaczono, że statut GetBack SA nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Pawła Trybuchowskiego, wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych.

"Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją, oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa" - dodała KNF.

Komisja wskazała, że maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 4 mln 145 tys. 600 zł.

KNF przypomniała, że decyzja z 22 lipca 2022 r. jest drugą decyzją wydaną w sprawie Pawła Trybuchowskiego związaną z jego działalnością w zarządzie GetBack SA. 16 lipca 2021 r. Komisja wydała decyzję nakładającą na Trybuchowskiego karę pieniężną w wysokości 850 tys. zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. Decyzja ta jest ostateczna.

Źródło

Skomentuj artykuł: