Dodatkowe 3 mld zł z Funduszu Dróg Samorządowych 

Sejm przyjął opracowaną przez Ministra Infrastruktury nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) będzie dysponował łącznie kwotą 39 mld zł. 

- Skala dotychczasowego zainteresowania pomocą rządu w modernizacji i budowie dróg lokalnych pokazała, jak bardzo potrzebne było wsparcie samorządów w realizacji ich zadań. Środki przekazane na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w 2019 i 2020 r. pozwoliły na realizację ok. 7 tys. zadań o długości 10 tys. km. Dzisiaj poszerzamy zakres wsparcia. Z dofinansowania rządowego będą mogły skorzystać samorządy budujące obwodnice na drogach wojewódzkich, dodatkowe środki trafią też na zdania miejskie oraz polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu zadań mogących uzyskać dofinansowanie z RFRD o:

•    zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich, 

•    zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych       i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody           lub sejmiku województwa, 

•    zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. 

Limit środków przeznaczonych na obwodnice na drogach wojewódzkich wyniesie 2 mld zł, natomiast na zadania miejskie 1 mld zł. Nabór wniosków na ww. zadania będzie realizowany przez ministra właściwego do spraw transportu. Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania będą zatwierdzane przez premiera.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł. Rozwiązanie to ma na celu dofinansowanie zadań prowadzonych przez możliwie największą liczbę jednostek samorządowych, uwzględniając limit środków, którymi będzie dysponował fundusz. RFRD zakłada finansowanie tych zadań jako inwestycji wieloletnich do 2028 r.
 

Skomentuj artykuł:

N