Druga odsłona Ścieżki SMART

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs Ścieżki SMART, realizowany w ramach środków UE, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie muszą one zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu. 

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły  przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują w projekcie realizację inwestycji produkcyjnych aby uzyskać wsparcie muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.

- Fundusze Europejskie dają wiele możliwości rodzimym przedsiębiorcom. W ogromnym stopniu ułatwiają prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które mogą zadecydować o wprowadzeniu na rynek nowych technologii, produktów czy usprawnienia procesów wewnątrz firm. To właśnie w oparciu o te technologie, beneficjenci mają możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej i rozwoju swoich organizacji

powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyr. NCBR. - Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w programie FENG, w tym roku planujemy jeszcze dwa kolejne nabory w ramach Ścieżki SMART.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie wystartuje 10 maja, a zakończy się 30 czerwca br. Budżet konkursu wynosi 667 mln zł. Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FENG oraz celu Priorytetu 1, którym  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać  się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.  Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Wnioski złożone w konkursie są ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Ocena jest jednoetapowa. Projekty oceniać będzie Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.

Konkurs Ścieżka SMART jest realizowany w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Skomentuj artykuł: