KNF zajmie się rynkiem krypto w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad rynkiem kryptoaktywów – wynika z projektu ustawy, który w piątek został opublikowany na stronach RCL. W projekcie zawarto także zmiany w przepisach ustaw podatkowych, odnoszących się do kryptoaktywów.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o kryptoaktywach, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektu jest implementacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków kryptoaktywów (czyli rozporządzenia MiCA).

„Rozporządzenie MiCA określa zharmonizowane dla wszystkich państw członkowskich ramy dla rynków kryptoaktywów, wprowadzając szczegółowe przepisy dotyczące kryptoaktywów, związanych z nimi usług i działań, które nie są jeszcze objęte unijnymi aktami ustawodawczymi dotyczącymi usług finansowych. Ramy te mają przede wszystkim służyć wspieraniu innowacji i uczciwej konkurencji, a jednocześnie zapewniać wysoki poziom ochrony posiadaczy detalicznych i integralności rynków kryptoaktywów w Unii Europejskiej”

 – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie zapisano, że nadzór nad oferującymi, osobami ubiegającymi się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu, emitentami tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Zostanie ona wyposażona w narzędzia, służące „skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia”. Komisja nadzoru będzie mogła m.in. nakazać wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów, przerwanie jej przebiegu na określony czas, zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub dopuszczenia kryptoaktywów. KNF będzie mogła także nakładać sankcje na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także kary pieniężne na osoby zawodowo związane z tym rynkiem.

Z projektu wynika, że zostanie wprowadzona odpowiedzialność karna podmiotów, związanych z tym rynkiem.

„Wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych oraz wskazanie środków karnych w postaci grzywny, kary aresztu oraz kary pozbawienia wolności. Surowość środków penalnych uzależniona jest od stopnia przewinienia oraz pozostaje w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym przede wszystkie konsumentów, ochronę państwa i inwestorów” – podano w uzasadnieniu.

W projekcie proponuje się również ustalenie reguł, dotyczących tajemnicy zawodowej oraz kręgu podmiotowego w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów.

W projekcie zaproponowano także zmiany w innych ustawach, m.in. w ustawach o podatku dochodowym. Jednak w uzasadnieniu wskazano, że mają one na celu kontynuację zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, które obowiązują obecnie.

„Zarówno w ustawie PIT, jak i ustawie CIT przychody z wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutę wirtualną uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. W przypadku kryptoaktywów, które nie są walutą wirtualną opodatkowanie podatkiem dochodowym odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach opodatkowania”

 – czytamy w uzasadnieniu.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 30 czerwca 2024 r., choć część przepisów ma zacząć obowiązywać dopiero od 30 grudnia br. Niektóre przepisy wejdą w życie w innym terminie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: