Po I półroczu 12,7 mld zł deficytu budżetowego

Jak poinformowało ministerstwo finansów szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło: dochody 270,6 mld zł, tj. 44,8%, wydatki 283,3 mld zł, tj. 42,1%, a deficyt 12,7 mld zł, tj. 18,7%.

W okresie styczeń - czerwiec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 7,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2022 r. o ok. 6,4 mld zł. 
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
dochody z podatku VAT były wyższe o 7,2% r/r (tj. ok. 7,9 mld zł),
dochody z podatku PIT były niższe o 22,1% r/r (tj. ok. 8,4 mld zł),
dochody z podatku CIT były wyższe o 11,8% r/r (tj. ok. 4,3 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok. 2,2 mld zł),
dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 2,4% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).
W okresie styczeń - czerwiec 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2022 r.
Wydatki 
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. wyniosło 283,3 mld zł, tj. 42,1 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (235,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 47,4 mld zł, tj. 20,1 %.
Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 20,0 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,7 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 20,8 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 3,4 mld zł tj. ok 19,5%.
Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 6,8 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 13,5 mld zł głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 13,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.
Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych UE (mniej o ok. 2,3 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. W I połowie roku 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych.

Skomentuj artykuł: