PSE: Największy w historii program inwestycyjny

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rozwijać własne zdolności wykonawcze w zakresie infrastruktury najwyższych napięć jako uzupełnienie w wybranych obszarach potencjału spółek wykonawczych działających na rynku krajowym. Ułatwi to rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby transformacji energetycznej Polski.
 

Spółka PSE Inwestycje będzie zajmować się przede wszystkim specjalistycznymi pracami przy montażu oraz uruchamianiu obwodów wtórnych i pierwotnych na wybranych stacjach elektroenergetycznych, a także prowadzeniem określonych prac rozruchowych. Jej działalność będzie stanowić wsparcie robót realizowanych przez wykonawców infrastruktury sieciowej, w zakresie uzasadnionym w szczególności dotrzymywaniem harmonogramów oraz racjonalizowaniem kosztów inwestycji. Spółka PSE Inwestycje będzie uzupełniać potencjał spółek wykonawczych działających na rynku, w celu zapewnienia PSE możliwości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych napięć.

– Spółka PSE Inwestycje będzie realizować przede wszystkim te projekty, przy których występują trudności z pozyskaniem wykonawcy, które jednocześnie mają krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy krajowej sieci elektroenergetycznej lub warunkują przyłączania nowych źródeł wytwórczych. Tak jak dotychczas, co do zasady będziemy korzystać z potencjału wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w przetargach – tłumaczy Paweł Stańczyk, wiceprezes zarządu PSE odpowiedzialny za rozwój zdolności wykonawczych. – PSE Inwestycje będą wykonywać prace na zlecenie PSE i nie będą konkurować z innymi podmiotami na rynku. Wręcz przeciwnie, dzięki zaangażowaniu PSE Inwestycje warunki konkurencji oraz działalności wykonawców zewnętrznych powinny ulec poprawie. To jeden z naszych priorytetowych celów cząstkowych wspierających cel nadrzędny, jakim jest terminowa realizacja inwestycji sieciowych dla potrzeb transformacji energetycznej – dodaje Prezes Stańczyk.

- PSE prowadzą największy w swojej historii program inwestycyjny, który obejmuje budowę do 2036 r. 5 225 km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i 775-kilometrów linii prądu stałego. Jego skuteczna realizacja wymaga zapewnienia nie tylko dużych ilości materiałów oraz specjalistycznych urządzeń, ale także, i przede wszystkim, znaczącego potencjału wykonawczego dysponującego wykwalifikowanymi kadrami. Inicjatywa PSE wpisuje się w zaspokajanie tych potrzeb i jest pilna w świetle zadań inwestycyjnych stojących przed PSE – wskazuje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

PSE Inwestycje już w 2024 r. będą realizować prace przy obwodach wtórnych na stacjach elektroenergetycznych. W 2025 r. zakres zadań realizowanych przez PSE Inwestycje będzie stopniowo poszerzany.

Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju oznacza inwestycje nie tylko w nowe moce, ale również w sieci dystrybucyjne. Także spółki energetyczne, takie jak PGE konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Nowe moce przyłączeniowe zwiększają szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów oraz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i usług. PGE Dystrybucja uruchomiła właśnie Główny Punkt Zasilający 110/15 kV w gminie Słupia w województwie łódzkim, dzięki któremu możliwe będzie m.in. wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii.

- Są trzy filary bezpieczeństwa – bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. Ostatnie lata pandemii oraz wojny w Ukrainie pokazały, jak te filary są ważne. Inwestycją w Słupi wpisujemy się w dwa z tych filarów. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Z mojej perspektywy ważne są inwestycje w sieci elektroenergetycznych na wsiach. Przez wiele lat Polska powiatowa była zapominana, dziś powracamy do strategii rozwoju tej części kraju właśnie poprzez realizację inwestycji takich jak Stacja 110/15 kV Słupia – powiedział Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, należy powiedzieć też o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej. Główny Punkt Zasilający Słupia skupia w sobie dwie rzeczy – bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców i biznesu, a także wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii jakimi są pobliskie farmy wiatrowe - powiedział Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych – Cieszę się, że taka inwestycja powstała i może służyć mieszkańcom powiatu skierniewickiego – dodał Paweł Sałek.

- Dzięki stacji 110/15 kV Słupia w województwie łódzkim wzmocniona zostanie pewność zasilania w liniach średniego napięcia na obszarze gminy Słupia oraz w gminach sąsiadujących. Znacznemu zwiększeniu ulegną także możliwości przyłączania nowych odbiorców - powiedział Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych - Nie może być dzisiaj mowy o budowie bezpiecznej, stabilnej i dobrze działającej energetyki bez inwestycji w sieci dystrybucyjne. Muszą one obejmować zarówno modernizację, jak i rozbudowę infrastruktury. Takie kompleksowe podejście zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność sieci i możliwości przyłączania nowych odbiorców - dodał Przemysław Kołodziejak.

Główny Punkt Zasilający jest rozwinięciem rozdzielni 110 kV powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej o mocy 26 MW (13 wiatraków o mocy 2 MW każdy), służącej wyprowadzeniu wytworzonej z wiatraków zielonej energii do sieci 110 kV. W 2021 r. istniejący obiekt postanowiono rozwinąć do pełnej stacji 110/15 kV, co oznaczało budowę stanowiska transformatora mocy, rozdzielni 15 kV oraz kablowych wyprowadzeń średniego napięcia (SN). Ukończona w 2023 r. inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł. Zastosowane w obiekcie nowoczesne rozwiązania zapewnią jego trwałą i bezawaryjną pracę.

Inwestycja skraca drogę, jaką przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym ogranicza potencjalne straty na przesyle energii. Oznacza to jeszcze lepsze wykorzystanie mocy, jakie są generowane przez farmę wiatrową. Dodatkowo, inwestycja przyczyni się do zwiększenia pewności dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – szybszej lokalizacji uszkodzonych odcinków i sprawne naprawy.

PGE Dystrybucja, największy operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w kraju, modernizuje sieci energetyczne, stosując coraz szerzej inteligentne rozwiązania, monitorujące pracę sieci. W ramach podejmowanych działań spółka prowadzi od kilku lat tzw. Program Kablowania, dzięki któremu do 2026 r. zamierza zwiększyć łączny udział sieci kablowych średniego napięcia (SN) do 30%. W ramach programu wybudowano już ponad 2,7 tys. km nowoczesnych ciągów zasilających. Spółka rozpoczęła także wymianę liczników na urządzenia zdalnego odczytu, dzięki którym odczyty zużycia energii zostaną zautomatyzowaniu. Do 2031 r. PGE Dystrybucja wymieni ponad 6 mln sztuk liczników LZO. Systematycznie modernizowana i rozwijana jest sieć dystrybucyjna wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Sumaryczne nakłady inwestycyjne PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2023 r. sięgnęły niemal 1,8 mld zł.

Link do filmu przedstawiającego rozwiązania technologiczne zastosowane w Stacji 110/15kV Słupia, YouTube: https://youtu.be/yST6zn9yAqQ

Skomentuj artykuł: