Konsolidacja ma wspomóc polską branżę nawozową

W II kwartale br. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. W trudnej, kryzysowej sytuacji całej branży nawozowej w Polsce i całej Europie, pojawia się światełko w tunelu. Popyt na produkty ma rosnąć, dodatkowo część aktywów Azotów może być dofinansowana przez największy koncern w Polsce.

Raportowany okres to kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE. 

Problemem ograniczony popyt i polityka klimatyczna

Wyniki Azotów, lidera krajowego rynku nawozowego i jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, w drugim kwartale zostały istotnie dotknięte ograniczonym popytem w najważniejszych dla Grupy obszarach, co w dużej mierze było skutkiem napływu na europejski rynek produktów – wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce oraz bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej - głównie ze wschodu i kierunków azjatyckich.

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na dalsze obniżanie cen produktów (w kontrze do inflacji). Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co istotnie wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%. 

Czytaj więcej w tym temacie

Azoty chcą być bardziej eko, potrzeba na to pieniędzy

31 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy, których w/w instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police. Grupa wypracowała zarówno w 2021 i 2022 roku bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza.

„Równolegle wdrażamy projekty dekarbonizacyjne, które istotnie obniżą emisyjność i zwiększą konkurencyjność Grupy Azoty, a priorytetem na najbliższy okres pozostają ZEW Niedzica oraz projekt elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka. Ważnym wydarzeniem było również uruchomienie w czerwcu br. instalacji polipropylenu w naszej nowej fabryce - Polimerach Police.” – podkreśla Grupa.

Azoty pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu 2023 roku na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Jednocześnie Grupa realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie: zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów

mówi Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty S.A.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Ma być lepiej

Obecnie Azoty obserwują istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie – Agro. W sierpniu br. spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton.

„Od III kwartału obserwujemy odbicie popytu w segmencie AGRO, zakładamy, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r.” – wskazuje producent nawozów.
 

Konieczna konsolidacja przemysłu nawozowego

Przy okazji zakończenia inwestycji w nową linię produkcji nawozów w należących do Orlenu zakładach Anwil we Włocławku, prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że koncern kontynuuje analizy w sprawie ewentualnego przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. 

Analizy trwają. To nie jest łatwy proces, jak wiele procesów fuzji, ale jesteśmy zdeterminowani 

oświadczył.

Uważamy, że połączenie obszaru nawozowego da synergie logistyczne, finansowe i wiele innych, które będą opłacalne z punktu widzenia stabilności cen nawozów

dodał.

Jego zdaniem konsolidacja przemysłu nawozowego w Polsce jest konieczna.

Na początku czerwca 2023 r. Orlen, Grupa Azoty i Zakłady Azotowe Puławy podpisały dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN Orlen.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Skomentuj artykuł: