Od kiedy e-doręczenia pocztowe?

W dniu 29 maja 2023 roku Minister właściwy ds. informatyzacji wydał komunikat, w którym zgodnie z postanowieniami Artykułu 155 Ustawy został ustalony termin wprowadzenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorców. Obowiązek wejdzie w życie 10 grudnia 2023 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem i ogłoszonym komunikatem, wymienione podmioty będą musiały korzystać z doręczeń elektronicznych zgodnie z poniższym wykazem.

Poczta Polska SA przedstawia w związku z tym harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

Podmioty publiczne
Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.
· Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
· Organy władzy publicznej, inne niż wymienione w p. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
· Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
· Narodowy Fundusz Zdrowia.
· Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
· Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego)

Od 01.01.2025 r.
· Podmioty publiczne, inne niż wymienione powyżej.

Od 01.10.2029 r:
· Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej) Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Podmioty niepubliczne
Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra z dnia 29 maja 2023 r.
· Zawody zaufania publicznego:
adwokat wykonujący zawód;
radca prawny wykonujący zawód;
doradca podatkowy wykonujący zawód;
doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
rzecznik patentowy wykonujący zawód;
notariusz wykonujący zawód;
radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.
· Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 10.03.2024 r.
· Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r.

Od 01.01.2024 r.
· Podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od 30.09.2025 r.
· Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

Od 30.09.2026 r.
· Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: