Mali przedsiębiorcy też dostali tarczę

fot. StartupStockPhotos / pixabay.com / Pixabay License

Zrekompensowanie utraty dochodów w postaci tzw. postojowego to prawdziwy hot Tarczy Antykryzysowej wśród małych przedsiębiorców. Wniosek o te wsparcie złożyło już ponad milion małych przedsiębiorców. Ale do wykorzystania są też nie pożyczki, ZUS-owskie ulgi czy dopłaty do kosztów działania firmy.

Tarcza antykryzysowa – zawiera kilka instrumentów wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy zmagający się z negatywnymi skutkami epidemii. Dotyczy to zarówno Tarczy, opierającej się o ustawę z 31 marca, jak i znowelizowanej 18 kwietnia tzw. Tarczy 2.0. Jednymi z ważniejszych są te instrumenty, które pozwalają przedsiębiorcom poprawić płynność finansową swoich firm.

Po pierwsze postojowe

Zgodnie z art.. 15 ustawy antykryzysowej przedsiębiorcy, który na skutek COVID-19 
doświadczył przestoju w prowadzeniu działalności przysługuje tzw. „postojowe”. Kluczowym warunkiem do uzyskania świadczenia jest spadek przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie „postojowego”, o co najmniej 15 proc.  w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym okres, za który przysługuje „postojowe „.

Świadczenie to ma formę wypłaty pieniężnej, której wysokość, co do zasady, wynosi 2.080 zł.  Obecnie „postojowe” może być przyznane trzykrotnie tj. za trzy miesiące.
Po spełnieniu dodatkowych warunków świadczenie może przysługiwać również osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o dzieło.
W celu uzyskania „postojowego” wniosek o jego przyznanie (formularz RSP-D) należy złożyć do ZUS w formie papierowej lub elektronicznej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Kolejnym wsparciem, jakie może przyznać ZUS, obok „postojowego”, jest możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania części lub całości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. (mówi o tym art. 31 Tarczy antykryzysowej). 

Otóż płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania całości ww. składek. Z kolei płatnik zgłaszający od 10 do 49 ubezpieczonych może uzyskać zwolnienie z 50 proc. składek.

Przedsiębiorcy opłacający ww. składki wyłącznie za siebie, by uzyskać zwolnienie muszą spełnić dodatkowy warunek dotyczący limitu przychodu z działalności gospodarczej. Zwolnienie jest dostępne w przypadku, gdy przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. nie przekraczał kwoty 15.681 zł. Wskazany warunek nie dotyczy płatników opłacających składki za osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy urząd pracy jest w stanie zapewnić wsparcie również tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia działalności (patrz art. 15zzc Tarczy antykryzysowej). 

Do uzyskania dofinasowania niezbędny jest spadek obrotów gospodarczych spowodowany wystąpieniem COVID-19. Sposób obliczania spadku obrotów jest identyczny jak w przypadku wyżej opisanego dofinansowania do kosztów wynagrodzeń.

Otóż w przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

30 proc. - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.300 zł;
50 proc. - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.820 zł;
80 proc. - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.340 zł.

Dofinansowanie to jest wypłacane w okresach comiesięcznych na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest obowiązek przede wszystkim utrzymanie działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie

Jednorazowa mikropożyczka

Powiatowe urzędy pracy dysponują również dodatkowym narzędziem wsparcia dedykowanym dla mikroprzedsiębiorców, w postaci preferencyjnie oprocentowanej pożyczki (art. 15 zzd Tarczy antykryzysowej).

Celem tej pożyczki ma być pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a maksymalna kwota pożyczki wynosi 5000 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 proc. stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Obecnie wspomniana stopa redyskonta weksli wynosi 1,05 proc..
Pożyczka może być udzielona maksymalnie na dwanaście miesięcy. Jednak w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia finansowania, to pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu.

Każdy z przedstawionych instrumentów jest przeznaczony dla innej płaszczyzny kosztów ponoszonych przez  przedsiębiorców i wiąże się z obowiązkiem spełnienia przez nich odmiennych warunków. Z tego powodu warto, by skorzystanie z konkretnego rozwiązania było poprzedzone analizą sytuacji swojej firmy oraz trafnym zidentyfikowaniem jej potrzeb.
 

Źródło