Polityka zakupowa państwa przyjęta przez rząd

Rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych - to jeden z najważniejszych celów, jakie postawiono w Polityce zakupowej państwa. Pzp ma wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki - służyć temu ma zakup zrównoważonych i innowacyjnych zamówień (np. żywności wysokiej jakości, urządzeń energooszczędnych, ekologicznie wyprodukowanego sprzętu) - poinformowało ministerstwo rozwoju i technologii (MRiT).

Założeniem polityki zakupowej państwa jest powiązanie zamówień publicznych z celami strategicznymi państwa, tak aby służyły one nie tylko nabywaniu usług, dostaw lub robót budowlanych, ale i realizowaniu polityki gospodarczej oraz społecznej państwa.
Obowiązujące od 2021 r. Prawo zamówień publicznych nałożyło na rząd obowiązek przygotowywania Polityki zakupowej państwa.

Pierwsza Polityka zakupowa państwa obejmie lata 2022-2025. Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa w formie uchwały.

Zamówienia publiczne to ważny sektor polskiej gospodarki. Państwo przeznacza co roku na ten cel około 10 proc. PKB. Przygotowana przez nas Polityka zakupowa państwa ma pomóc zarządzać zakupami sektora publicznego w Polsce. Do tej pory zamawiający nie dysponowali kompleksowymi i wspólnymi standardami, którymi należy kierować się przy realizacji zakupów publicznych. Powodowało to m.in. zróżnicowane podejście do udziału MŚP w prowadzonych procesach zakupowych, a w konsekwencji niewykorzystywanie ich możliwości, mimo że mikro, małe i średnie firmy stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce - 99,8 proc

mówi minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Polityka zakupowa państwa wprowadzana nowe podejście do kwestii MŚP w zamówieniach publicznych, w tym zawiera jasne wskazówki, jak korzystać z narzędzi obecnych w nowym prawie zamówień publicznych, aby zwiększyć udział MŚP w rynku zamówień

dodaje minister.

Polityka zakupowa państwa koncentruje się na trzech priorytetach - rozwoju potencjału MŚP, profesjonalizacji oraz zrównoważonych i innowacyjnych zamówieniach publicznych. Wzrost zainteresowania MŚP rynkiem zamówień publicznych przełoży się na dalszy wzrost konkurencyjności firm, a w konsekwencji na otrzymywanie przez zamawiających korzystniejszych ofert. Z kolei gospodarka skorzysta z uwolnienia potencjału wzrostu i innowacyjności MŚP.

Aby to osiągnąć Polityka zakupowa przewiduje konkretne zalecenia dla zamawiających, a także działania wspomagające ze strony państwa:

  •     szersze stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części lub dopuszczanie składania ofert częściowych; stawianie wykonawcom proporcjonalnych wymagań, w tym proporcjonalnych wymagań finansowych; zapewnienie optymalnego czasu na przygotowanie się do udziału w postępowaniu oraz złożenie oferty; udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
  •     wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców;
  •     wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinaria, szkolenia, seminaria, poradniki, centralna baza wiedzy);
  •     standaryzacja dokumentów zamówienia;
  •     wsparcie udziału MŚP w zamówieniach organizacji międzynarodowych.
Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: