Tarcza 4.0: co trzeba wiedzieć

fot. Steve Buissinne / pixabay.com / Pixabay License

Wakacje kredytowe, kontrolowanie rynku przejęć przez dwa lata, prawo do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - to tylko niektóre z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi tarcza 4.0. 

 

Dopłaty do odsetek od kredytów dla firm 

Ułatwiony zostanie dostęp do tanich kredytów. Na mocy tarczy 4.0 udzielane przez banki kredyty, będą wypłacane przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK SA). 

Oferowane przez bank wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji produktów rolnych. Taką umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.  

Wakacje kredytowe  

Rozwiązanie w postaci  tzw. "wakacji kredytowych" dotyczy tych osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. W czasie wakacji kredytowych zawieszony zostanie obowiązek płatności rat - zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej na 3 miesiące. Jednak okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. Poza tym, w czasie zawieszenia kredytu kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat, za wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.  

Tarcza 4.0 a pracownicy 

Ustawa zakłada m.in. ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto. Ponadto, tarcza 4.0 umożliwia wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. 

Tarcza 4.0: będzie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Umożliwia dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań.

Czasowa ochrona polskich firm przed przejęciem 

Tarcza 4.0 zakłada ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią. Ma to zabezpieczyć je przed staniem się łatwym łupem i wykupieniem przez podmioty spoza UE w momencie, gdy ich wycena może być wyjątkowo niska. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.

Źródło

Najnowsze