Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

fot. Aymanejed / pixabay.com / CC creative commons

Rozwiązanie uchroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Zamawiający uzyska pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.

Kiedy możesz skorzystać

Jeśli obawiasz się, że okoliczności związane z COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Kto może skorzystać

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

  • zamawiający i wykonawca.
  • podwykonawca oraz dalszy podwykonawca w zakresie rozwiązań dotyczących zmian umowy.
Autor
Źródło