W styczniu o 11,2 mld zł dochodów budżetowych więcej od wydatków

Wykonanie budżetu państwa po styczniu 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło: dochody: 54,5 mld zł, tj. 9, %; wydatki: 43,3 mld zł, tj. 6,4 %. Wobec tego nadwyżka wyniosła 11,2 mld zł – poinformowało ministerstwo finansów.

Po styczniu 2023 r. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do stycznia 2022 r. o ok. 6,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  •     dochody z podatku VAT były niższe o 21,4% r/r (tj. ok. 7,0 mld zł),
  •     dochody z podatku PIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
  •     dochody z podatku CIT były wyższe o 2,7% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  •     dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 21,3% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  •     dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 0,04 mld zł ).

Po styczniu 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 71,7%) w stosunku do wykonania po styczniu 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2023 r. wyniosło 43,3 mld zł, tj. 6,4 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (36,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 6,9 mld zł, tj. 18,8 %.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 4,6 mld zł) i związane było z przejęciem od samorządów od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+, oraz wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację uzupełniającą.

Ponadto w ramach subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,9 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W ramach obsługi długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 2,1 mld zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 3,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł).

Skomentuj artykuł: