200 mln zł w nowym programie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia program INFRASTARt, który ma zwiększyć efektywność wykorzystania infrastruktury B+R i przyczynić się do umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych. Nabór do pierwszego konkursu ruszy 11 stycznia 2021 r.

Jak podało w piątek NCBR w komunikacie, planowany budżet całego programu to 200 mln zł, z tym, że kwota, jaką NCBR przeznaczy rocznie na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie, to 50 mln zł. Program INFRASTARt będzie realizowany w latach 2021–2024.

I konkurs w programie INFRASTARt dotyczy wsparcia utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, których koszty kwalifikowalne z POIG wyniosły co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

"Wsparcie w ramach INFRASTARt dotyczy utrzymania infrastruktury B+R, której specyfika i charakter będą przekładać się na rozwój działalności naukowej danej jednostki i podniesienie stopnia wykorzystania tej infrastruktury dla celów badań komercyjnych. Chcemy pomóc w podnoszeniu rangi i znaczenia polskich badań na arenie międzynarodowej. A te z pewnością przyczynią się do wzrostu innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności polskiej gospodarki"

wyjaśnia dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zauważa zaś, że dla doskonałości badań naukowych "kluczowe znaczenie ma, obok kapitału ludzkiego, nowoczesna infrastruktura badawcza, bez której nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych".

"Nowy program NCBR to kolejny krok w rozwoju nowoczesnych laboratoriów stosujących najwyższe standardy badań i kształcenia. To także szansa na realizację ważnych projektów międzynarodowych"

dodaje.

NCBR informuje, że do konkursu może przystąpić wnioskodawca zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium Polski, który jest jednostką naukową oraz był beneficjentem projektu realizowanego w priorytecie 2 Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 roku do godz. 16:00. Więcej informacji na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-i-konkursu-w-ramach-programu-infrastart-65921/

Źródło

Skomentuj artykuł: