Badania nie pozostawiają wątpliwości. Polacy są zadowoleni z życia

Ogólne zadowolenie z życia deklaruje 83 proc. Polaków. Odsetek ten zwiększył się przez ostatni rok. Badani najczęściej deklarują satysfakcję ze swojego miejsca zamieszkania, przyjaciół i z bliskich znajomych oraz z dzieci – wynika z CBOS.

CBOS przeprowadził na przełomie listopada i grudnia 2019 r. badanie zadowolenia Polaków z życia oraz tego, co daje nam satysfakcję.

"Polacy częściej niż rok temu – a jednocześnie najczęściej w historii naszych badań (czyli od 1994 r.) – odczuwają ogólne zadowolenie z życia. Obecnie do zadowolonych z życia zalicza się 83 proc. badanych (od grudnia 2018 r. wzrost o 3 punkty procentowe). Przeciętną satysfakcję deklaruje blisko co siódmy (15 proc., spadek o 2 punkty), natomiast dwóch na stu (2 proc.) – niezadowolenie"

czytamy w przygotowanej przez CBOS analizie wyników.

Najwięcej zadowolonych z życia jest wśród badanych mających od 25 do 34 lat, najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów, pracowników administracyjno-biurowych, techników i średniego personelu, robotników wykwalifikowanych, ankietowanych uzyskujących najwyższe dochody per capita i dobrze oceniających własną sytuację materialną, a także najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne.

Najrzadziej ogólną satysfakcję życiową odczuwają respondenci źle sytuowani, deklarujący najniższe dochody, mający 65 lat i więcej, robotnicy niewykwalifikowani, jak również renciści i bezrobotni.

Wśród najlepiej ocenianych sfer życia są relacje towarzyskie i rodzinne. Przeważająca część respondentów (85 proc.) deklaruje zadowolenie z przyjaciół i z bliskich znajomych. Badani często odczuwają też satysfakcję z dzieci (75 proc. wśród ogółu badanych, 95 proc. wśród rodziców) oraz z małżeństwa lub nieformalnego, stałego związku (69 proc. wśród ogółu, 90 proc. wśród będących w związkach).

Respondenci są też zadowoleni z miejsca, w którym mieszkają – deklaruje je 84 proc. badanych. Zadowolenie z warunków materialnych (np. mieszkanie, wyposażenie) wyraża 67 proc. ankietowanych, 26 proc. respondentów ocenia ten wymiar swojego życia przeciętnie, a 7 proc. negatywnie. Zdecydowanie rzadziej badani czerpią satysfakcję z wysokości swoich dochodów i sytuacji finansowej – 36 proc. jest z nich zadowolonych, 22 proc. niezadowolonych, a 41 proc. określa swoją satysfakcję jako przeciętną.

63 proc. badanych odczuwa satysfakcję z wykształcenia i z kwalifikacji, a 52 proc. z przebiegu swojej pracy zawodowej.

51 proc. ankietowanych wyraża zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość. O przyszłości z umiarkowanym optymizmem myśli 33 proc., a pesymistycznie – 9 proc.

Zadowolenie ze stanu swojego zdrowia deklaruje 60 proc. respondentów, a niezadowolenie – 19 proc.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 28 listopada do 5 grudnia 2019 r., na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Źródło

Skomentuj artykuł: