Dofinansowanie do 95 proc. Ruszył nabór wniosków do nowego rządowego programu

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, dziś ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. O rozpoczęciu naboru poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków" - podał BGK.

Bank wyjaśnił, że samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca - dodano.

„W aktualnym naborze każda jednostka [samorządu terytorialnego] może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg. następujących wytycznych - jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji, drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł, trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł” – napisano w komunikacie BGK.

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. Wcześniej za pośrednictwem platformy e-PUAP składają wniosek o nadanie dostępu do tej aplikacji – poinformował BGK.

Program, za którego przygotowanie odpowiada minister Michał Dworczyk, określa zasady rozdziału i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego oraz związkom jednostek samorządu terytorialnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak podano, celem Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest w szczególności pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Wskazano, że dofinansowanie będzie przyznawane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w Programie.

"Jednocześnie projekt przewiduje, że dofinansowanie z Programu będzie mogło być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż 5 proc., 10 proc., 15 proc. albo 20 proc. wartości zadania inwestycyjnego (w zależności od obszaru priorytetowego), rozumianej jako całkowita łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego"

- napisano w projekcie uchwały.

Dofinansowanie będzie wypłacane na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu.

Ponadto, dofinansowanie będzie mogło być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N