Przyszłość profesji finansowej: najnowsze badanie AICPA & CIMA wskazuje na głęboki podział wśród specjalistów ds. finansów

AICPA & CIMA opublikowały raport: Re-defining Finance for a Sustainable World, najnowszą iterację programu badawczego Future of Finance.

Ten szeroko zakrojony globalny program badawczy rozpoczęty w 2019 r., któremu towarzyszyła publikacja raportu Re-inventing Finance for a Digital World, bada przyszłość i ekosystem profesji finansowo-księgowej, definiując podstawowe umiejętności, kompetencje i wiedzę, które są niezbędnymi czynnikami sukcesu w stale zmieniającym się świecie biznesu.

Badanie zidentyfikowało wyraźny podział między specjalistami ds. rachunkowości i finansów, którzy pełnią rolę partnerów biznesowych, a tymi, którzy nie pełnią takiej roli. Spośród około 60% specjalistów, biorących udział w badaniu i utożsamiających się z rolą partnera biznesowego z zakresu finansów, 84% jest bardzo optymistycznie nastawionych do przyszłości swojej profesji. Natomiast wśród 40% specjalistów, którzy nie uważają się za partnerów biznesowych, tylko 15% wyraziło taki optymizm. Istnieje także istotna różnica w podejściu do automatyzacji: 92% specjalistów ds. rachunkowości i finansów na stanowiskach niezwiązanych z partnerstwem biznesowym obawia się, że ich role zostaną zautomatyzowane, w porównaniu do 67% respondentów na stanowiskach związanych z partnerstwem biznesowym.

W raporcie Re-defining Finance for a Sustainable World podkreślono, że rachunkowość i finanse diametralnie się zmieniają, odchodząc od tradycyjnego, opartego na sztywnych zasadach podejścia, w kierunku bardziej włączającego, ekspansywnego sposobu myślenia i tworzenia wartości, które w lepszym stopniu dostosowane są do wyzwań rzeczywistości i przyszłości. Oto inne kluczowe wnioski z raportu:

•    Trzech na pięciu (61%) specjalistów ds. rachunkowości i finansów twierdzi, że ESG staje się coraz ważniejsze w kontekście modelu biznesowego ich organizacji.
•    Od 2018 r. wzrosła rola, jaką finansiści odgrywają w biznesie; postrzeganie wnoszonej przez nich wartości obejmuje takie obszary jak efektywność kosztowa (wzrost o 19%), dostarczanie analiz i spostrzeżeń (wzrost o 11%), rzetelność sprawozdawczości (wzrost o 9%), kontrola i ryzyko (wzrost o 7%), optymalizacja kapitału (wzrost o 7%) oraz partnerstwo i wsparcie decyzyjne (wzrost o 6%).

W ramach globalnego programu Future of Finance, który rozpoczął się jeszcze przed pandemią, AICPA & CIMA zidentyfikowały również cztery kluczowe zmiany redefiniujące przyszłość profesji finansowo-księgowej:

•    Wyraźna ewolucja zakresu obowiązków obejmowanych w ramach zespołów finansowych w celu uwzględnienia wymogów ESG i zrównoważonego rozwoju. 
•    Przyspieszenie wdrażania technologii w celu przejścia przez zespoły finansowe od przetwarzania transakcyjnego do automatyzacji.
•    Coraz większy nacisk na tworzenie wartości dodanej w celu przekształcenia modeli biznesowych dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
•    Większe zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie partnerstwa biznesowego oraz zdolności związane z wykorzystywaniem danych i analiz w połączeniu z wiedzą biznesową w celu poprawy strategicznego podejmowania decyzji i zwiększania wydajności biznesowej.

– Nasz raport Re-defining Finance for a Sustainable World dowodzi, że strategiczna wartość zespołów finansowych i księgowych w biznesie jest coraz większa i to jest dobra wiadomość dla profesji finansowej – podkreśla Andrew Harding FCMA, CGMA, Chief Executive – Management Accounting, AICPA & CIMA. – Postępy w zakresie sztucznej inteligencji, wnioski z pandemii COVID-19 i radzenie sobie z niepewnością ekonomiczną oznaczają, że zrozumienie operacji, strategii finansowej i umiejętność partnerstwa biznesowego są obecnie niezbędnymi kompetencjami w nowoczesnych zespołach finansowych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na podejmowanie decyzji w oparciu o dane i zrównoważone modele biznesowe zapotrzebowanie na zespoły finansowe tworzące strategiczną wartość będzie rosło.

Ciągłe rozszerzanie roli zespołów finansowych i księgowych wymaga od nich rozwijania umiejętności partnerstwa biznesowego i oznacza odejście od tradycyjnego zakresu obowiązków związanych z raportowaniem i kontrolą na rzecz wykorzystywania zarówno danych finansowych, jak i niefinansowych do wpływania na procesy decyzyjne o długoterminowym horyzoncie czasowym. 62% specjalistów ds. rachunkowości i finansów podkreśla, że wciąż jest to obszar, który wymaga zaadresowania i zwiększenia ich wiedzy biznesowej oraz nabycia umiejętności przywódczych.

Dodatkowe informacje

Wyniki badania Re-defining Finance for a Sustainable World pochodzą z trzech etapów badań, w których wzięło udział ponad 2 900 specjalistów ds. finansów z ponad 2 000 organizacji w 68 krajach, reprezentujących sektor publiczny, organizacje non-profit i 21 branż sektora prywatnego. Badanie prowadzono od lutego 2022 do lipca 2023 r.

Celem podjęcia się przeprowadzenia tego ważnego dla profesji i świata biznesu badania było:
•    zrozumienie przyszłych potrzeb przedsiębiorstw i pracodawców na całym świecie w zakresie zrównoważonej przyszłości;
•    uzyskanie wglądu w funkcję finansową z perspektywy rzeczywistości nastawionej na zrównoważony rozwój;
•    zrozumienie, w jaki sposób kształtują się nowe umiejętności i podejścia w tym kontekście;
•    wskazanie, jakie może to mieć konsekwencje dla kompetencji specjalistów ds. finansów i rachunkowości zarządczej.

AICPA® & CIMA®, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 188 krajów i terytoriów. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd¬czej. Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. świadome przywództwo (ang. thought leadership) wspieramy naszych członków i zaangażowanych profesjonalistów i dzielimy się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecz¬nemu i zrównoważonemu rozwojowi.
American Institute of CPAs (AICPA), będący największą na świecie organizacją reprezentującą profesję biegłego rewidenta, wyznacza dla swoich członków standardy etyczne oraz obowiązujące w Stanach Zjednoczonych standardy audytorskie w odniesieniu do spółek prywatnych, organizacji charytatywnych, a także władz federalnych, stanowych i lokalnych. Opracowuje również i ocenia Uniform CPA Examination i tworzy zasób talentów dla profesji rachunkowości publicznej.  
The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem z zakresu finansów.

Źródło

Skomentuj artykuł: