Dzięki nowej ustawie realnie zmniejszą się obciążenia dla mikroprzedsiębiorców

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym. - Dzięki nowym przepisom realnie zmniejszą się obciążenia dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto - co równie ważne - zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Nowa ustawa pozwoli na stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Przewidujemy, że system będzie też umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy. Ważnym ułatwieniem będzie również rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających - wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.  

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie to:

1. Stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Umożliwi tym samym zawieranie w prosty sposób, poprzez dedykowany do tego system IT, najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej.

- Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy - wskazuje minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, powstaną gotowe wzory umów. Z możliwości tej skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.

2. Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.

3. System teleinformatyczny będzie obsługiwał nie tylko proces zawierania, ale i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.

4. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

- Ustawa ta stanowi kamień milowy dla reformy pod nazwą Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności - podkreśla szefowa MRiPS.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast sam system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister właściwy do spraw pracy będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu. W zakresie zmiany dotyczącej pomocy społecznej zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: