System finansowy jest stabilny a bilans ryzyka się poprawia - najnowsza analiza NBP

System finansowy jest stabilny a bilans ryzyka ulega polepszeniu - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski w komunikacie nt. "Raportu o Stabilności Systemu Finansowego. Grudzień 2023". Jako główne ryzyko wskazano portfel walutowych kredytów mieszkaniowych.

Według autorów raportu system finansowy jest stabilny, a bilans ryzyka ulega polepszeniu. Oceniono, że poprawiły się bieżąca ocena oraz perspektywy dla jego stabilności.

"Istotnie obniżyło się, wskazywane wcześniej, ryzyko uszczuplenia nadwyżek kapitałowych w bankach i racjonowania kredytu. Stało się to możliwe dzięki wysokim zyskom banków, w znacznej części zaliczonym do funduszy własnych, oraz emisji instrumentów dłużnych kwalifikowanych do MREL" 

- zauważono.

Zaznaczono, że poziom kapitałów w sektorze bankowym jest wystarczający do pokrycia potencjalnych strat wynikających z realizacji nawet skrajnych scenariuszy makroekonomicznych. Banki wykazują również wysoką odporność na ryzyko płynności - wskazano.

"Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych nadal stanowi główne źródło ryzyka, rzutując na przyszłe wyniki finansowe banków. Jednak poziom dotychczas utworzonych rezerw oraz postępujący proces ugód pozwalają ocenić, że koszty tego ryzyka nie powinny powodować zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania sektora bankowego" 

- poinformował NBP.

Wyjaśniono, że niepewność dotycząca uwarunkowań prawnych i regulacyjnych może wpływać na skłonność banków do finansowania gospodarki oraz ocenę atrakcyjności krajowego rynku przez inwestorów. Jednocześnie ważną kwestią pozostaje konsekwentne przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej - dodano.

Wśród wskazanych w raporcie rekomendacji znalazło się m.in. ograniczenie ryzyka prawno-regulacyjnego. 

"Powinno dążyć się do ograniczania niepewności środowiska prawno-regulacyjnego, w jakim funkcjonują banki. Wskazane jest podjęcie działań w celu wyeliminowania wątpliwości prawnych związanych ze sposobem uregulowania rekompensat za wcześniejszą spłatę kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu" 

- zauważono.

Źródło

Skomentuj artykuł: