Miliardy na rozbudowę dróg, sieci kolejowej i portów

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota 294,4 mld zł – poinformowało na ministerstwo infrastruktury (MI).

Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł, zadania kontynuowane o wartości 104,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 3 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski.

Po pierwsze: drogi

Według MI podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK2030 jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie całej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

RPBDK2030 zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości ponad 6,1 tys. km. Nowe inwestycje będą obejmowały zadania o długości 2,6 tys. km, natomiast zadania kontynuowane, rozpoczęte w ramach dotychczasowego programu drogowego, mają ponad 3,5 tys. km.

Celem RPBDK2030 jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

Ukończenie planowanych w RPBDK2030 inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto, zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

Po drugie: porty

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury niezmiennie w centrum swojego zainteresowania sytuuje polskie porty morskie. W najbliższych latach kontynuowane będą działania na rzecz ich dalszego rozwoju, na czym skorzysta cały system społeczno-gospodarczy Polski.  

Jak dalej napisało MI, zgodnie z założeniami przyjętego przez Radę Ministrów Programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 r., w celu zapewnienia dalszego rozwoju zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, planowana jest budowa terminala kontenerowego w części zewnętrznej portu w Świnoujście. Ma to być nowoczesny obiekt, przeznaczony do obsługi największych jednostek pływających wykorzystywanych w żegludze światowej, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Pod względem funkcjonalnym będzie to terminal typu „hub”, czyli komasacyjno-rozdzielczy, z bezpośrednimi serwisami oceanicznymi oraz z rozwiniętą siatką połączeń dowozowo-odwozowych, pod wieloma względami zbliżony do największego na Bałtyku, jaki obecnie działa w Gdańsku (Baltic Hub, poprzednia nazwa DCT) i porównywalny do dużych portów europejskich, jak Rotterdam, Antwerpia, czy Hamburg.

Jak zaznacza MI, korzyści z tytułu funkcjonowania tego typu obiektów jest bardzo wiele. Głębokowodne terminale kontenerowe dają możliwość bezpośredniego wpięcia się w globalne łańcuchy logistyczne, wspierając tym samym rozwój krajowej gospodarki. Obsłudze ładunków będących przedmiotem wymiany handlowej towarzyszą nie tylko strumienie finansowe generowane przez poszczególne podmioty rynkowe (firmy operatorskie, logistyczne, transportowe itp.), ale również dochody budżetu państwa z tytułu VAT, cła i akcyzy. Według aktualnych założeń, także w przypadku terminala w Świnoujściu należności te będą liczone w mld zł. 

Po trzecie: kolej

MI informuje także, iż szlak Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Belgię, Holandię Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie – Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Parametry techniczne linii zostaną dostosowane do wymagań sieci TEN-T, w tym europejski standard w zakresie rozstawu szyn (1435 mm), co w efekcie zwiększy atrakcyjność podróży koleją z Warszawy do państw bałtyckich, jak również przewozu ładunków na tej trasie.

Według MI modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych realizowanych w kraju. Na terenie Polski podzielona została na pięć etapów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unowocześniły już dwa odcinki – od Warszawy Rembertowa do Sadownego oraz od Sadownego do Czyżewa. Aktualnie prowadzone są prace na odcinku od Czyżewa do Białegostoku. W planach są prace na kolejnych fragmentach trasy: Białystok – Ełk oraz Ełk – Trakiszki.

Zrealizowana inwestycja w rezultacie przyniesie liczne korzyści. Sprawi, że kolej stanie się atrakcyjną, ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie korków na lokalnych drogach i redukcja emisji CO2 do atmosfery. Usprawnienie transportu towarów podniesie również atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną regionów, przez które biegnie szlak. Projekt korzystnie wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji mostów, wiaduktów czy przejazdów kolejowo-drogowych.

Skomentuj artykuł: