Polska z wysoką oceną OECD w obszarze wymiany informacji podatkowych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych opublikowała raport pt. Peer Review Report on the Exchange of Information on Request POLAND 2023 (Second Round, Combined Review). Polska została ponownie oceniona jako „largely compliant”, czyli o dużym stopniu zgodności ze standardem OECD.


W raporcie stwierdzono, że Polska posiada regulacje prawne oraz realizuje zadania w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek w sposób odpowiadający międzynarodowemu standardowi OECD przyjętemu w tym obszarze.

Ocena dotyczyła okresu od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. Analizie poddano realizację przez Polskę zadań w obszarach związanych z: funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego i powiązania z rejestrami Krajowej Administracji Skarbowej, przetwarzaniem danych o osobach/podmiotach lub udziałowcach spółek – uczestniczących w obrocie prawnym i rynkach finansowych, ustalaniem beneficjenta rzeczywistego. Ponadto oceniono relacje z uczestnikami systemu finansowego, procedury nadzorcze, procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz dotyczące współpracy z zagranicznymi jurysdykcjami w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek.

W przeglądzie ze strony Polski udział wzięli przedstawiciele organów administracji publicznej, w tym: Ministerstwa Finansów oraz jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacje zawodowe i stowarzyszenia takie jak: Krajowa Rada Notarialna, Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Poprzednia ocena Polski miała miejsce w 2015 r. i dotyczyła okresu od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. Od tamtego czasu zaszły znaczące zmiany w prawie międzynarodowym dotyczącym współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Wprowadzono nowe mechanizmy współpracy, poszerzeniu uległ zakres wymiany informacji, wypracowano dodatkowe rozwiązania prawne służące przeciwdziałaniu unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz praniu pieniędzy. Polskie regulacje prawne zostały dostosowane do wymogów wynikających z prawa międzynarodowego, w tym prawa unijnego. Przyjęto m.in. ustawę z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, której przepisy są na bieżąco dostosowywane do zmian wdrażanych w prawie międzynarodowym.

W raporcie z 2023 r. OECD podkreśla, że Polska w porównaniu do oceny z 2015 r. poczyniła znaczące postępy we wdrażaniu standardu OECD. Bardzo pozytywnie oceniono zmiany dokonane w 2019 r. w kodeksie spółek handlowych, dotyczące identyfikacji posiadaczy akcji na okaziciela. Zmiany legislacyjne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy wprowadzone w 2019 i 2020 r., w tym dostosowanie do standardu definicji beneficjentów rzeczywistych. Wdrożenie centralnego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą wymóg pełnej cyfryzacji rejestru przedsiębiorców, w tym digitalizację procedury legislacyjnej. Polskie organy odpowiedzialne za wymianę informacji zostały uznane za posiadające odpowiednie zasoby oraz jako realizujące zadania w sposób skuteczny i satysfakcjonujący partnerów traktatowych.

Wraz z pozytywną oceną działań podjętych przez Polskę zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie OECD z 2015 r., w nowym raporcie OECD sformułowało dalsze zalecenia dla Polski. Niektóre rekomendacje stanowią uzupełnienie wcześniejszych zaleceń, stanowią ich rozszerzenie, służące udoskonaleniu polskich regulacji prawnych, niektóre mają charakter „miękkich rekomendacji” i dotyczą m.in. wzmocnienia działań nadzorczych, w szczególności w zakresie procesu dematerializacji akcji na okaziciela czy identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Tekst raportu znajduje się na stronie OECD w zakładce: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Poland 2023 r.  POLAND 2023: Peer Review Report on the Exchange of Information on Request

Skomentuj artykuł: