Jest szkoła, jest i ulga na dziecko – to musisz o niej wiedzieć!

Wielu podatników zastanawia się, jak zrobić zakupy do szkoły i... obniżyć swój podatek w rozliczeniu rocznym. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest korzystanie z ulg i odliczeń. Zanim jednak preferencja zostanie uwzględniona, należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami korzystania z niej. Jedną z dostępnych możliwości jest ulga na dziecko 2023. Komu przysługuje? Wyjaśniamy.

"Jeżeli podatnik wychowuje dziecko, przysługuje mu prawo do ulgi w rozliczeniu rocznym. Dzięki niej może zmniejszyć podatek, uwzględniając poprawnie niezbędne informacje w deklaracji PIT. Bez wątpienia jest to jedna z najpopularniejszych metod obniżania zobowiązania wobec urzędu skarbowego, z jakiego korzystają obywatele. Może się jednak zdarzyć, że podatek będzie zbyt niski, by w danym roku podatkowym uwzględnić pełną kwotę odliczenia. Poniżej znajdziesz odpowiedź, co zrobić w takiej sytuacji oraz od czego zależy wysokość ulgi" - czytamy na portalu Podatnik.info!.

Podatnik ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości nieprzekraczającej obliczonego zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Jeżeli osoba wychowująca dziecko otrzymuje niskie wynagrodzenie, może się zdarzyć, że ulga na dziecko 2023 nie zostanie w pełni odliczona. Nie ma jednak powodów do zmartwień, ponieważ w takiej sytuacji przysługuje zwrot niewykorzystanego odliczenia. Urząd skarbowy przeleje odpowiednią kwotę na konto bankowe podatnika lub zwróci ją w gotówce. Podatnik musi jednak pamiętać o wykazaniu należnej kwoty w deklaracji PIT.

Ulga na dziecko 2023 może różnić się pod względem wysokości w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Jej kwota zależy od liczby dzieci pozostających na wychowaniu. W zeznaniu rocznym można wykazać następujące kwoty:

92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, w przypadku jednego dziecka pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dochodowych,
92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, w przypadku drugiego dziecka – bez względu na wysokość dochodu,
166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie, w przypadku trzeciego dziecka – bez względu na wysokość dochodu,
225,00 zł miesięcznie, czyli 2700,00 zł rocznie, w przypadku czwartego i kolejnego dziecka – bez względu na wysokość dochodu.
Należy podkreślić, że limit dochodów dotyczy wyłącznie osób wychowujących jedno dziecko. W przypadku posiadania kolejnych nie obowiązują ograniczenia w tym zakresie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowych informacji, warto skupić się na tym, kiedy może zostać uwzględniona ulga na dziecko 2023. Komu przysługuje? Poniżej prezentujemy kryteria.

Ulga na dziecko – komu przysługuje?
Ulga na dziecko 2023 może zostać uwzględniona w deklaracji PIT składanej przez podatnik rozliczających swój dochód według skali podatkowej. Osoby korzystające wyłącznie z innych form opodatkowania nie mogą skorzystać z tej preferencji. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik uzyskuje w danym miesiącu zarówno dochody rozliczane skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym lub ryczałtem, wówczas można uwzględnić ulgę. Ponadto ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli podatnik spełnia poniższe kryteria.

Osoba korzystająca z ulgi w stosunku do małoletniego dziecka:

- wykonuje władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione),
- pełni funkcję opiekuna prawnego, a dziecko z nią zamieszkuje,
- sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Osoba korzystająca z ulgi utrzymuje pełnoletnie dzieci:

- które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
do ukończenia 25. roku życia uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych lub przychodów w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej.
Odliczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko 2023 – limit dochodów
Oprócz limitu dochodów, który obowiązuje w przypadku dzieci, należy zwrócić uwagę również na kryteria wobec rodziców. Jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie nad jednym dzieckiem, musi spełniać następujące wymagania:

112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.
Jeżeli przysługuje Ci ulga na dziecko 2023, limit dochodu nie będzie obowiązywał w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dwójki lub więcej dzieci lub jednego dziecka posiadającego:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Podsumowanie: kluczowe zagadnienia 

Ulga prorodzinna 2023 przysługuje podatnikom, którzy rozliczają dochód opodatkowany według skali podatkowej.
Z odliczenia mogą skorzystać osoby wykonujące wobec małoletniego dziecka władzę rodzicielską, pełniące funkcję opiekuna prawnego w przypadku wspólnego zamieszkania oraz rodziny zastępcze.
Podatnicy utrzymujący dzieci również mogą skorzystać z odliczenia w przypadku otrzymywania przez nie zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z ulgi na osoby do 25. roku życia uczące się w szkołach pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych.
Po spełnieniu tych warunków przysługuje ulga na dziecko 2023. Limit dochodu obowiązuje jednak również rodziców wychowujących jedną osobę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule.
Jeżeli podatnik wychowuje dwójkę lub więcej dzieci, wówczas nie musi spełniać kryteriów dochodowych. Dotyczy to także osób utrzymujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł) oraz na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).
Ulgę na dziecko należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT–37 lub PIT–37 oraz wypełnić załącznik PIT/O, wpisując numery PESEL dzieci.
"Jeżeli przysługuje Ci ulga prorodzinna 2023, możesz skorzystać z darmowego programu Podatnik.info, który pomoże w szybkim wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, dopełnisz formalności nawet w 5 minut! Każdy użytkownik ma prawo również do zadania dowolnego pytania naszym ekspertom. Dzięki temu rozwiejesz swoje wszelkie wątpliwości dotyczące indywidualnej sytuacji" - podsumowują eksperci Podatnik.info!

Źródło

Skomentuj artykuł: