Wieś a cele klimatyczne. Plan rozwoju

Ostatnie posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli było poświęcone ważnym sprawom związanym z rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Stwierdził on, iż kluczowe dla rozwoju obszarów wiejskich jest holistyczne podejście do jego finansowania. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie silnej Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego 

– Ważne jest też zapewnienie silnej polityki spójności, która w sposób spójny i komplementarny będzie wspierała WPR w finansowaniu rozwoju infrastrukturalnego obszarów wiejskich, zielonej i cyfrowej transformacji oraz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich – powiedział minister Telus. 

Podczas posiedzenia AGRIFISH delegacja Włoch zaprezentowała swoją informację na temat wzmocnienia roli rolników na obszarach wiejskich. Pod notą podpisały się też Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Łotwa, Polska i Rumunia.

Sygnatariusze wezwali KE do wzmocnienia roli rolników w tym obszarze, odpowiedzi na wyzwania stojące przed rolnictwem, nawet jeśli będzie to wymagać zmian prawnych, zapewnienia odpowiedniego finansowania WPR na utrzymanie działalności rolniczej i związanej z rolnictwem na obszarach wiejskich oraz do kompleksowego przeglądu prawodawstwa dotyczącego Zielonego Ładu i jego wpływu na rolnictwo UE, a także na strategiczną autonomię i bezpieczeństwo żywnościowe Unii.

Według informacji ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Polska poinformowała, że popiera tezy przedstawione w nocie. 

„Należy dążyć do utrzymania pozycji UE jako jednego z głównych producentów żywności na świecie. Nie można pomijać konsekwencji wojny w Ukrainie dla jednolitego rynku oraz wyzwań, przed którymi stanie rolnictwo i obszary wiejskie w wyniku rozszerzenia UE” – zaznaczyło MRiRW.

Jak zaznaczyło ministerstwo Polska podkreśliła, że należy też zadbać o równowagę między celami środowiskowo-klimatycznymi i wyzwaniami rozwojowymi obszarów wiejskich. Chodzi zwłaszcza o te wyzwania, które wynikają z negatywnych zmian demograficznych, w tym depopulacji i starzenia się społeczeństw. Konieczne jest większe ukierunkowanie polityk UE na te wyzwania. Dlatego też należy dążyć do zapewnienia adekwatnego finansowania w ramach obecnej i przyszłej WPR, z uwzględnieniem specyfiki regionów.

Skomentuj artykuł: