W MAP nie ma ekstra nagród, a zmiany w radach nadzorczych są jawne

W Ministerstwie Aktywów Państwowych miała miejsce wizyta posłów KO Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerby. Posłów interesowały kwestie związane z nagrodami oraz dodatkami dla członków kierownictwa MAP oraz dyrektorów i wicedyrektorów poszczególnych departamentów i biur ministerstwa wypłaconych w tym roku oraz zmiany w radach nadzorczych spółek, w których MAP wykonuje prawa z akcji.

W związku z tym resort aktywów poinformował:

•  W okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2023 r. pracownikom MAP nie były wypłacane nagrody.
•  Nagród, premii, dodatków zadaniowych oraz dodatków motywacyjnych, a więc dodatkowych świadczeń, które by nie były obowiązkowe nie dostały też osoby z kierownictwa MAP (minister oraz wiceministrowie).
•  Odnosząc się do kwestii dodatków innych niż stanowiące obowiązkowy składnik wynagrodzenia zagwarantowanych ustawowo – pracownikom MAP przyznano jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny, który również zagwarantowany został w ustawie okołobudżetowej. Jednorazowa wypłata nastąpiła w terminie określonym w ustawie. Dodatek ten przyznawano za zaangażowanie, a decydowała o tym specjalna ocena. Łączna kwota wypłacona z tego tytułu 36 osobom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów i wicedyrektorów to 68,9 tys. zł (brutto), czyli średnio 1,9 tys. zł (brutto).
•  Zatrudnieni w MAP członkowie korpusu służby cywilnej mogą też otrzymać dodatek zadaniowy przyznawany im za wykonywanie dodatkowych zadań, ale tylko w czasie, gdy wykonują te zadania. Łączna kwota takich dodatków dla dyrektorów i wicedyrektorów w okresie od 1 stycznia do 7 listopada tego roku to 58,1 tys. zł (brutto).
•  W MAP nie zatrudniono dodatkowego personelu do obsługi KPO. MAP odpowiedzialny jest w tym programie za trzy tzw. wiązki inwestycyjne. Część dotacyjna programu jest już realizowana, a jej prefinansowanie zapewnia PFR. W ramach trwających obecnie naborów przeprowadzono:

- opracowanie i poddanie konsultacjom publicznym kryteriów wyboru przedsięwzięć,
- przygotowanie rozporządzenia dającego podstawę do udzielania pomocy publicznej,
- przygotowanie regulaminów naboru wraz z pełną dokumentacją związaną z naborami,
- przygotowanie wzoru umowy,
- organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,
- udzielono odpowiedzi na blisko 1000 maili z pytaniami firm (porównywalna jest też skala odpowiedzi telefonicznych).

Dodatkowe zadania związane z wdrażaniem programu zostały przydzielone dotychczasowym pracownikom. Dodatki zostały przyznane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym we wdrażanie KPO, które dostały dodatkowe zadania.
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można pod linkiem.

Posłów interesowały również kwestie związane ze zmianami w zarządach czy radach nadzorczych spółek znajdujących się w nadzorze MAP, do których dochodziło od końca września tego roku. Warto więc pamiętać, że członkowie zarządów czy rad nadzorczych powoływani są zgodnie z właściwymi regulacjami (ustawami, statutami lub umowami spółek). Kandydaci MAP na członków rad nadzorczych muszą przejść odpowiednią procedurę i uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw spółek. Powoływani są zaś przez właściwe organy spółek. Cała procedura jest jawna oraz w pełni transparentna, a informacje na ten temat publikowane są przez Radę do spraw spółek oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Dane o spółkach nadzorowanych przez MAP, w tym o organach zarządzających i nadzorczych dostępne są również w dwóch miejscach na stronie internetowej MAP.
1.    pod adresem - wykazy organów nadzorczych i pełnomocników wspólnika spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych. Dane aktualizowane są tu co miesiąc;
2.    pod adresem - informacje analityczne o spółkach zawierające m.in. liczbę nadzorowanych podmiotów; procentowy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym; skład organów zarządzających i kontrolnych, znaczeniu dla gospodarki kraju. Ze względów organizacyjno-technicznych w tym wypadku dane aktualizowane są co kwartał.

"W wypowiedzi posłów po wizycie w MAP znalazła się informacja, że resort zalega z odpowiedziami na 62 interpelacje poselskie. Nie jest ona prawdziwa. MAP zalega z 2 odpowiedziami na interpelacje poselskie, które zostaną uzupełnione w najbliższym czasie. Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania posłowie otrzymają na piśmie." - czytamy na rządowych stronach.

Skomentuj artykuł: