Modzelewski: Potrójna fuzja - nowa jakość w spółkach Skarbu Państwa

- Budowanie silnego koncernu multienergetycznego, który będzie zajmował się przekształceniem polskiej energetyki w nowoczesną i ekologiczną, może zmienić postrzeganie spółek Skarbu Państwa przez Polaków - zwraca uwagę w swojej wypowiedzi prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes zarządu Instytutu Studiów Podatkowych.

W jego przekonaniu trwały wzrost zapotrzebowania na energię powoduje, że najczęściej dotychczas wykorzystywane źródła energii nie są już wystarczające. 

- Działanie i postęp gospodarki są w znacznej mierze oparte na korzystaniu z paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla, ale paliwa te przestają być efektywne w wyniku  polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, zwłaszcza ropy i gazu - dodaje profesor. 

Modzelewski uważa, że unijne prawodawstwo promujące odnawialne źródła energii ma coraz większe znaczenie ekonomiczne dla inwestorów - na rynku wytwarzania energii. Działania promujące OZE wynikają w dużej mierze z konieczności zrealizowania celu wyznaczonego wspólnie z UE. 

- Zgodnie z ustaleniami z 2009 r. państwa członkowskie zobowiązały się zapewnić określony udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Dla całej Wspólnoty ten cel wynosił 20%, dla Polski został on określony na 15%. W przypadku samej Polski to osiągnięto tylko poziom ok. 13%. Ponadto w 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Na kolejne dziesięciolecie Komisja Europejska wyznaczyła tym razem cel wspólny dla całej Unii, to wzrost udziału odnawialnych źródeł energii do poziomu 32%. Cel jest wspólny dla wszystkich krajów członkowskich, jednak każde państwo określa też swoje założenia.  Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2030 r. Państwa zobowiązują się do ograniczania wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych, zastępując je odnawialnymi źródłami energii. Większą wagę przywiązuje się do rozbudowy terenów zieleni oraz retencjonowania wody. Mobilizuje się obywateli do segregowania śmieci i tworzy programy, które finansowo wspierają ekologiczne inwestycje

podkreśla szef ISP. 

- Zgodnie z publicznymi deklaracjami, energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia są również priorytetem tworzącego się koncernu multienergetycznego Grupy Orlen - zaznacza ekspert.

- Rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Budowa multienergetycznego koncernu doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Alternatywne źródła energii niosą pozytywne wartości zarówno na poziomie globalnym, jak i dla pojedynczych jednostek. Transformacja Koncernu w kierunku grupy multienergetycznej, będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. 

Według Modzelewskiego planowana fuzja dwóch dotychczas konkurujących ze sobą spółek paliwowych Orlen i Lotos, a także połączenie z PGNiG, ma stanowić fundament budowy koncernu multienergetycznego. 

- Stworzenie polskiej uniwersalnej marki o zasięgu globalnym pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. Koncentracja tych trzech podmiotów i stworzenie jednego konglomeratu paliwowego, który będzie wiodących producentem biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, przyczyni się do zwiększenia efektywności fiskalnej państwa. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Ponadto dywersyfikacja źródeł przychodu i inwestowanie w alternatywne źródła energii w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia wydobycia i wykorzystania złóż emisyjnych co potencjalnie może oznaczać ogromną przewagę nad konkurencją, a jednocześnie będzie miało realny wpływ na środowisko naturalne naszego kraju

stwierdza profesor.  

- Silna polska marka, która w sposób racjonalny dywersyfikuje swoje źródła przychodów również poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz innowacyjne rozwiązania stwarza pozytywny wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa - dodaje na zakończenie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: