Najwyższa od roku dynamika wzrostu składki u największego ubezpieczyciela

Po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł.

W samym III kw. dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej szybko sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Wynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł narastająco 2,1 mld zł. Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5%.

- W III kw. br. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1% rok do roku. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Osiągnęliśmy wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco. Jednocześnie w III kw. br. istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości. Dzięki wynikom wypracowanym w obszarze majątkowym, całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3% r/r. Co ważne, ten wzrost sprzedaży został zrealizowany w warunkach spadku popytu na polisy inwestycyjne, będącego skutkiem regulacji produktowych obowiązujących od początku 2022 r. i silnej presji inflacyjnej, ograniczającej dochody rozporządzalne klientów - mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł (-9,8% r/r), a w samym III. kw. 660 mln zł (-10,7% r/r).

- Wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kw. był wyższy o 39,4% w porównaniu z tym samym okresem ub.r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Ich negatywny wpływ wyniósł w III kw. 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł. W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego, zysk Grupy PZU w ujęciu narastającym po trzecim kwartale tego roku wyniósłby blisko 2,9 mld zł. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł po trzech kwartałach br. 17,5%, a 17,3% w samym III kw. Jest to wartość na poziomie wyższym niż cel strategiczny - mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

- Sytuacja makroekonomiczna na świecie, będąca wynikiem wojny w Ukrainie, tworzy bardzo wymagające środowisko dla biznesu, także naszego. W tych okolicznościach wyniki wypracowane przez Grupę PZU należy uznać za solidne i oparte na mocnych, zdrowych fundamentach. Świadczą o tym, że obrana przez nas ścieżka bezpiecznego, stabilnego wzrostu, wspartego mocną pozycją kapitałową, oraz konsekwentnej dywersyfikacji przy utrzymaniu rozwoju i wysokiej rentowność działalności podstawowej, jest właściwa. Pozwala to nam realizować ambitne cele nakreślone w strategii pomimo trudnych warunków gospodarczych - wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

Grupa PZU kontynuuje szybki rozwój w obszarach wskazanych w jej strategii na lata 2021-2024 jako jedne z kluczowych. Przychody w filarze zdrowia po trzech kwartałach br. wzrosły o 17% rok do roku – do 937 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez wciąż powiększaną sieć placówek (o 17,5% r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16,6% r/r). Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, tj. 8,9% r/r, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

Źródło

Skomentuj artykuł: