Nasza gospodarka na ścieżce odbudowy

W okresie styczeń - kwiecień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 21,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień  2021 r. o ok.  21,7 mld zł.

W okresie styczeń - kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,7 mld zł i było niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 5,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2022 r. wyniosło 158,8 mld zł, tj. 30,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (137,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,9 mld zł, tj. 15,2%.

Rząd nie tnie wydatków socjalnych

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.

W części 85 – Budżety wojewodów przekazano więcej o ok. 2,3 mld zł, m.in. były to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych i wychowanie przedszkolne.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 2,9 mld zł, w tym m. in.  środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 1,7 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,2 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej. Większe wykonanie było także w ramach części 48 – Gospodarka złożami kopalin (więcej o 0,7 mld zł) oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne  (więcej o 0,8 mld zł).

Niższe wykonanie odnotowano z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 1,4 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,2 mld zł). W pierwszym kwartale roku dochodzi do przyśpieszenia płatności składki członkowskiej. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wysokość wpłat wyniosła 4,9 miesięcznej raty, natomiast w 2022 r. były to 4 raty.

Wyższe dochody budżetu

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2021. W ubr. dochody budżetu państwa wyniosły 494,8 mld zł mld zł, wydatki ok. 521,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 26,4 mld zł. W stosunku do 2020, dochody wzrosły nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.
- Rok po wybuchu pandemii w 2020 r. nasza gospodarka wkroczyła na właściwe tory i znalazła się na ścieżce odbudowy. Było to możliwe dzięki podjętym przez rząd działaniom – mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. – Gdy wyniki budżetowe okazały się lepsze od naszych przewidywań, we wrześniu 2021 r. zdecydowaliśmy się na nowelizację ustawy budżetowej. Naszym głównym celem było dalsze wspieranie wzrostu gospodarczego i inwestycji dodaje minister.

Skomentuj artykuł: