Nie daj się wyprzedzić w pracy robotom

Sztuczna inteligencja i inne nowe technologie coraz częściej zastępują nas w obowiązkach zawodowych. To jednak nie powód, by odpuszczać sobie rozwój, bowiem w nadchodzących latach na rynku pracy pojawią się nowe potrzeby, którym warto wyjść naprzeciw. Po dofinansowanie na rozwój umiejętności miękkich czy kompetencji cyfrowych – można sięgnąć już dziś, dzięki projektom realizowanym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), które są wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak przewidują naukowcy z Oxfordu, do 2061 r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136. Z perspektywy długości życia zawodowego to dużo czasu, jednak nie powinniśmy być bierni wobec nowych wyzwań zawodowych. Zdobywanie cenionych i potrzebnych w przyszłości kompetencji, umożliwia oferta konkursów finansowanych z Funduszy Europejskich organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Niekończąca się nauka

Jeśli argument o nowych potrzebach kompetencyjnych w najbliższych latach nie jest przekonujący, to warto mieć z tyłu głowy realia panujące na polskim rynku pracy. Zgodnie z opracowaniem PARP „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy”, Polacy kształcą się na potęgę, a odsetek osób uczących się samodzielnie – systematycznie wzrasta. Aż 83% osób w wieku zawodowym, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, rozwijało swoje kompetencje, ucząc się w sposób formalny, pozaformalny[footnoteRef:3] lub nieformalny. Główną motywacją do podnoszenia kompetencji okazała się być dla Polaków chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Wnioski nasuwają się same. Osoby dążące do tego, by dobrze prosperować na polu zawodowym, to te, które dbają o swój rozwój. Tym bardziej warto wdrożyć w swoje życie ideę lifelong learning (ang. uczenie się przez całe życie). [3: W sposób zorganizowany, tj. poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria itp.]

Kompetencje przyszłości

Jak czytamy w raporcie tematycznym „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” PARP, prezentującym m.in. dane dotyczące przyszłości na rynku pracy, jednymi z kluczowych umiejętności staną się kompetencje cyfrowe. Wraz z nimi nie bez znaczenia będą kompetencje transformatywne, a wśród nich umiejętność́ adaptacji do nowych warunków, także skrajnie niestabilnych i niepewnych, branie odpowiedzialności za podejmowane zadania, a także godzenie napieć i rozwiązywanie dylematów związanych m.in. ze złożoną̨ formą zatrudnienia. Należy spodziewać się też wysokiej wagi kompetencji społecznych, w tym umiejętności pracy w zespole, a także zarządzania ludźmi i zdolności do rozwiązywania konfliktów. Ważne są także umiejętność zachowania tzw. work-life balance. Oczywiście trudno wyczerpać temat w kilku zdaniach, bowiem scenariuszy zmian na rynku pracy jest wiele.
– Mówi się, że jedyną stałą jest zmiana – i te słowa najlepiej opisują przyszły rynek pracy. Żyjemy w świecie dynamicznych przemian, które wraz z rozwojem technologii przyspieszają jeszcze bardziej. Adaptacja do nowych warunków oraz umiejętność szybkiego uczenia się, a także oduczania się starych nawyków, będą z pewnością zyskiwać na znaczeniu. Powinniśmy już dzisiaj myśleć o swoim życiu zawodowym w kontekście niekończącej się nauki. Ciekawość świata i tego, co nadejdzie, z pewnością pomogą w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości. Otwarta postawa jest punktem wyjścia do tego, by sięgać po nowe kompetencje i pozostać pożądanym pracownikiem na rynku – powiedziała Aleksandra Berg-Koza, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Bogata oferta konkursów PARP

PARP, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, prowadzi liczne konkursy, w ramach których przedsiębiorcy i ich pracownicy mają możliwość rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Wśród aktualnie dostępnych projektów znajdują̨ się̨:

„Akademia Menadżera MŚP kompetencje w zakresie cyfryzacji”

Oferta szkoleń́ i doradztwa dotyczy szeroko rozumianej sfery zarządzania firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala na diagnozę̨ potrzeb firmy, wskazania luk kompetencyjnych oraz podniesienia kwalifikacji właścicieli czy kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie transformacji cyfrowej.
Termin składania zgłoszeń́: 30 września 2023 r.

„Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”

Szeroka oferta doradczo-szkoleniowa dla sektora MŚP, dostępna dla firm z 17 branż̇, np. budowlanej, finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznej, komunikacji marketingowej czy też przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kluczowych dla danego sektora kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.
Termin składania zgłoszeń: 30 września 2023 r.

Program „Nowy Start”

Program skierowany do przedsiębiorców powracających do działalności biznesowej. Pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca 2023 r.

Zamówienia publiczne

W ramach szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne dla sektora MŚP obecnie dostępne są dwa programy: „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” oraz „Międzynarodowe zamówienia publiczne”. Uczestnicy projektów otrzymują wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków udzielania zamówień publicznych, opracowania pism i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania protokołów z otwarcia ofert, weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą itp.

„Dostępność szansą na rozwój”

Projekty szkoleniowo-doradcze dla właścicieli firm i ich pracowników, zorientowane na budowanie inkluzywności biznesowej w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Tematyka kursów dotyczy możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.
Termin składania zgłoszeń: 30 września 2023 r.

„Sukcesja w firmach rodzinnych”

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. W ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” cztery podmioty doradcze realizują projekty, wspierające firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów, przedsiębiorcy mają szansę wypracować rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do tego procesu.

Termin składania zgłoszeń: 28 września 2023 r.

„Nowe Fundusze Europejskie” na rozwój kompetencji – FERS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), będzie odpowiedzialna za działania w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców – na które przeznaczono aż 1,37 mld zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy.

W przypadku programu FERS, w tym roku planowane jest uruchomienie następujących instrumentów:

Akademia HR

Inicjatywa skierowana do menadżerów i kandydatów na menadżerów, pracowników zespołów HR, pracowników zajmujący się zasobami ludzkimi. Jej celem jest przygotowanie pracodawcy do wyzwań współczesnego rynku pracy. Planowane są szkolenia lub doradztwo związane między innymi z: przejściem na pracą zdalną, cyfryzacją, automatyzacją, zmianami demograficznymi, zatrudnieniem osób ze szczególnymi potrzebami/ niepełnosprawnościami.
 

Zielone kompetencje

Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Działanie będzie mieć na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero- i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Środki będą przeznaczone na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy są na wstępnym etapie dojrzałości ekologicznej.

System Rad Sektorowych

Kontynuacja monitorowania i identyfikacji potrzeb kompetencyjnych, zorientowana na 27 sektorów gospodarki. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne, działające w układzie „branża dla branży”. Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. W programie FERS przewidziano kontynuację tego rodzaju wsparcia dla poszczególnych branż, które zidentyfikują dzięki temu bieżące potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe.

Działania na rzecz jakości usług świadczonych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Wsparcie dotyczyć będzie firm szkoleniowo-doradczych świadczących usługi rozwojowe zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych i posiadających uprawnienia do publikowania w niej ofert usług z możliwością z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.
W planowanych konkursach będzie można uzyskać dofinansowanie na :

  •  stworzenie i rozwój nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych,
  •  podniesienie kompetencji kadry,
  •  doskonalenie procesów zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania jakością,
  •  integrację ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji (ZRK).

Dostępność szansą na rozwój

Wsparcie w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego, dzięki któremu będą mogli dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach

Działanie pozwoli firmom z sektora MŚP na udział w szkoleniach i skorzystanie z oferty doradczej w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi problemami w sprawnym prowadzeniu działalności biznesowej. Udział w programie zapewni przedsiębiorcom także indywidualną diagnozę kondycji swojej firmy oraz analizę bieżących potrzeb kompetencyjnych.

Informacje o programie FERS dostępne są na tej stronie.

Źródło

Skomentuj artykuł: