Osłony socjalne dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego ustawowo zabezpieczone

Rząd przyjął projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Proponowane rozwiązania zminimalizują negatywne skutki społeczno-gospodarczej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Będą też podstawą do zrównoważonego przebiegu transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Osłony socjalne będą obejmować urlopy energetyczne i  górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Skorzystanie z tych rozwiązań będzie dobrowolne.
Nowe przepisy wcielają w życie postanowienia Umowy Społecznej zawartej w grudniu 2022 r. Dotyczy ona sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Podpisanie umowy społecznej poprzedziły wielomiesięczne negocjacje pomiędzy rządem, stroną społeczną i pracodawcami.
Nowe przepisy ustalą zasady:
- nabycia prawa do urlopu energetycznego i urlopu górniczego;
- wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania z urlopu energetycznego i górniczego;
- wypłacania jednorazowej odprawy pieniężnej.
Proponowane rozwiązanie będą mieć zastosowanie do:
- przedsiębiorstw energetycznych,
- przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
- spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.
Świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą mogły być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.
System wypłat świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych podlegać będzie notyfikacji do Komisji Europejskiej.
Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło

Skomentuj artykuł: