PKO BP mocniejszy, także dzięki IKO

Kolejny bank chwali się świetnymi wynikami. Tym razem to państwowy PKO Bank Polski, którego grupa osiągnęła zysk netto w 2022 r. sięgający ponad 3,3 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 9,7 proc.

W skomplikowanym otoczeniu zewnętrznym Grupa zwiększała skalę działania. Jej aktywa wyniosły 431 mld zł, liczba klientów wzrosła do 11,7 miliona, a wzrost dochodów z działalności podstawowej wyniósł 17,5 proc.
Bank wykazywał się wysoką efektywnością kosztową. Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3 proc.
W 2022 r. Bank kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec 2022 r. osiągnęła poziom 7,2 mln.
Solidny wynik biznesowy w otoczeniu szeregu wyzwań
Na wyniki PKO Banku Polskiego w 2022 r. wpłynęły nadzwyczajne obciążenia regulacyjne. - Po zaabsorbowaniu efektów zdarzeń nadzwyczajnych zanotowaliśmy wynik na poziomie 3 mld 333 mln zł. Było to możliwe m.in. dzięki mocnemu wzrostowi dochodów z działalności podstawowej oraz kontroli kosztów i ryzyka – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

W 2022 r. wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3 proc, a C/I skorygowane o wpływ wydarzeń nadzwyczajnych wyniosło 33,8 proc. Wskaźnik ROE wyniósł 9,7 proc. Na wynik netto w 2022 roku pozytywnie wpłynęła m.in. poprawa wyniku na działalności biznesowej który osiągnął poziom 17,3 mld zł. Nastąpiło to głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o ponad 1,9 mld zł, pomimo ujęcia w III kwartale 2022 roku skutków wakacji kredytowych. Na poprawę wyników na działalności biznesowej wpływ miał także wzrost z tytułu prowizji i opłat o 574 mln zł. To efekt wyższych wyników zrealizowanych na działalności kredytowej, ubezpieczeniowej, leasingowej, kartowej, maklerskiej oraz transakcjach wymiany walut.
Dalszy wzrost skali działania
Wartość aktywów Grupy PKO Banku Polskiego wzrosła w ciągu ostatniego roku o 13 mld zł do poziomu 431 mld zł. Depozyty klientów wzrosły do około 340 mld zł (+17 mld zł r/r), głównie w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej. Odbyło się to jednocześnie przy wzroście liczby klientów do 11,7 mln i przyroście 0,5 mln liczby nowych rachunków. Grupa PKO Banku Polskiego utrzymała także pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych oraz sprzedaży kredytów hipotecznych. Udział w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych wzrósł do 20,6 proc. Finansowanie udzielone klientom wyniosło około 246 mld zł. Bank odnotował także istotny wzrost (+13,5 proc.) w zakresie finansowania w sektorze korporacyjnym.
Rozwój usług mobilnych
PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce banków oferujących nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów. Liczba aktywnych aplikacji IKO wzrosła w ciągu ostatniego roku o 1,1 mln i przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 7,2 mln. Asystent głosowy IKO wykonał ponad 2,5 mln rozmów z klientami. Liczba rozmów przeprowadzonych za pośrednictwem wszystkich voicebotów wyniosła ponad 18 mln, a w samym 2022 roku było ich 10,4 mln. W 2022 roku PKO Bank Polski, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów finansowaniem płatności za zakupy w formule "kup teraz, zapłać później", wprowadził także usługę „PKO Płacę później”.
Nowa strategia i nacisk na ESG
W nowej Strategii PKO BP na lata 2023-2025 ogłoszonej w grudniu 2022 r. spółka ogłasza, że chce dążyć do udoskonalania oferty i obsługi wdrażając rozwiązania oparte na innowacjach, technologii i zrównoważonym rozwoju. Wśród kluczowych celów na najbliższe lata jest także wspieranie polskiej gospodarki w zielonej zmianie. PKO Bank Polski chce stać się liderem transformacji ESG w krajowym sektorze bankowym. Priorytetem jest rozwój organiczny i utrzymanie polityki dywidendowej, Grupa będzie także aktywnie przyglądać się możliwościom dokonywania akwizycji. Bank chce nadal być partnerem biznesowym polskich firm, pomagać im w ekspansji międzynarodowej i znalezieniu przyszłościowych rynków. Jednym z istotnych celów jest też pomoc w odbudowie Ukrainie.
Wsparcie dla Ukrainy
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe, udzielając wielowymiarowego wsparcia uchodźcom. - Łącznie w 2022 roku Fundacja PKO Banku Polskiego udzieliła około 12 mln zł pomocy finansowej z własnych środków. Poza tym wsparcie obejmowało również zakup urządzeń medycznych, przygotowanie specjalnych usług bankowych dla Ukraińców, organizację transportu dla uchodźców oraz pomoc dla pracowników KredoBanku i ich rodzin. Ukraiński KredoBank, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, na działalność humanitarną związaną z wojną, przekazał łącznie 15,8 mln UAH (około 2 mln zł). Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja finansowa oraz organizacyjna KredoBanku na koniec 2022 roku była stabilna – dodaje Paweł Gruza.

Bank zaoferował obywatelom Ukrainy pakiet udogodnień biznesowych m.in. uprościł proces zakładania konta bankowego - do końca 2022 r. zostało dla nich otwartych prawie 367 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Obywatele Ukrainy mogli liczyć również na szybkie i bezpłatne wydanie tymczasowej karty do konta, a także brak opłaty m.in. za prowadzenie rachunku i zlecenia przelewów zagranicznych do banków w Ukrainie. PKO Bank Polski, jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Program wymiany został zakończony 9 września ub. r.. W jego ramach 103 tys. obywateli Ukrainy dokonało wymiany 728 mln UAH. Usługa dostępna była w 100 oddziałach banku.
A ile na lokatach?
PKO Bank Polski przygotował i sukcesywnie aktualizował ofertę depozytową, wprowadzając nowe produkty oraz zwiększając oprocentowanie już istniejących. W ramach oferty dla klientów indywidualnych w 2022 roku wprowadził m.in. lokatę na nowe środki, której oprocentowanie było kilkukrotnie podnoszone i wynosiło na koniec grudnia maksymalnie 7,5% na okres 3 miesięcy oraz 6,5% na okres 12 miesięcy. Wysoka sprzedaż lokat osobom fizycznym pozwoliła odbudować udział w rynku depozytów terminowych, który na koniec 2022 roku wynosił blisko 24,2 proc.
Portfel kredytów CHF – rośnie liczba pozytywnie zakończonych mediacji
W 2022 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Łączna liczba ugód zawartych do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 20 396, z czego 19 786 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 610 w toku postępowań sądowych. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat.

Źródło

Skomentuj artykuł: