Porozumienia ws. wdrażania FERS

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami 9. instytucji pośredniczących uczestniczących w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisali porozumienia w tej sprawie.

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) przyspieszą zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Główne cele FERS to poprawa sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracja społeczna, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrona zdrowia. Środki, jakimi dysponuje Polska w okresie 2021-27 na wdrażanie EFS to 15,6  mld euro, z czego prawie 5 mld euro, przeznaczone jest na wsparcie w ramach Programu Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) - mówi minister Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył szef MFiPR podpisane porozumienia regulują międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy w ciągu najbliższych siedmiu lat.
W ramach zadań powierzonych porozumieniami instytucje pośredniczące będą odpowiadały m.in. za wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad projektami, ich rozliczanie, monitorowanie i kontrolę. To kolejny krok w kierunku uruchomienia programu i rozpoczęcia realizacji przewidzianych w nim działań na rzecz dynamicznego rozwoju kraju pod względem społecznym i gospodarczym.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Umożliwi dalszy rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to program kompleksowy i różnorodny tematycznie. Zadania związane z jego wdrażaniem, podobnie jak to było w poprzedniej perspektywie w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, zostały przydzielone resortom i instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne polityki publiczne:  Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Edukacji i Nauki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Europejskich i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program FERS będzie odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, edukacji, zdrowia, opieki nad dziećmi i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprzez FERS będą realizowane i dofinansowane przedsięwzięcia na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

- To już trzecia pełna perspektywa wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i trzeci program krajowy współfinansowany z tego funduszu. Można śmiało założyć, że z efektów wsparcia EFS skorzystał - statystycznie ujmując – każdy mieszkaniec naszego kraju – zaznaczył minister Puda.

Środki programu zostaną przeznaczone dla szerokiej części społeczeństwa. Skorzystają z niego zwłaszcza pracodawcy, rodzice małych dzieci, osoby aktywne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, ale też samorządy czy partnerzy społeczni i gospodarczy.

- W ramach programu FERS na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono blisko 1,4 mld zł. To środki, które PARP przeznaczy na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. Zgodnie z misją PARP wspierania przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, na szczególną uwagę będą mogli liczyć także przedsiębiorcy znajdujący się w okresowych trudnościach. Pierwsze nabory do projektów, wdrażanych przez PARP w ramach programu FERS, ruszą już w tym roku – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Źródło

Skomentuj artykuł: