Rząd planuje zmiany w PIS

Rząd planuje zmiany w uchwale ustanawiającej Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Mają one ułatwić realizację planów inwestycyjnych samorządów oraz ich korektę - wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jak wyjaśniono, w odpowiedzi na ryzyka, które pojawiły się w ostatnich miesiącach oraz dążąc do podtrzymania tempa realizacji inwestycji publicznych w samorządach, proponowanych jest kilka zmian, które ułatwią realizację planów inwestycyjnych oraz ich korektę w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym.

Poinformowano, że uchwała wprowadza możliwość złożenia wniosku o korektę zakresu inwestycji począwszy od dnia wejścia w życie uchwały.

"Od 1 grudnia 2022 roku wprowadzona będzie też możliwość zmiany inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem, z zachowaniem maksymalnej kwoty dofinansowania z wcześniej otrzymanej promesy wstępnej" - napisano w wykazie.

Wskazano, że data wprowadzenia tej funkcjonalności wynika z potrzeby przygotowania stosownych zmian w aplikacji do obsługi programu. Obie te zmiany będą przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję ds. Wsparcia Programu powołaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Dodano, że uchwała przywraca też terminy na złożenie niektórych oświadczeń, które wygasły dla części wnioskodawców. Wprowadzona też będzie możliwość ponownego ogłoszenia postępowania zakupowego w całości lub w części.

Podkreślono, że wszystkie zaproponowane zmiany pozwolą na bardziej elastyczne i efektywne prowadzenie działań inwestycyjnych na szczeblu samorządowym.

"Wysoka inflacja, problemy z dostępnością materiałów budowlanych oraz okresowe problemy z dostępnością ekip wykonawczych są w niektórych inwestycjach przeszkodą w rozstrzygnięciu przetargu lub na dalszych etapach realizacji inwestycji, po podpisaniu umowy z wyłonionym już wykonawcą. Rosnące koszty inwestycji wymagają ze strony samorządu terytorialnego większego wysiłku finansowego"

zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych.

Podkreślono, że projektowana zmiana uchwały w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest wynikiem dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego i z ich związkami.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez rząd to IV kwartał 2022 r. - poinformowano. 

Źródło

Skomentuj artykuł: