Rzecznik MŚP przypomina: zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - do 30 czerwca

Termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upływa 30 czerwca br. - przypomina w piątek Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje podmioty wskazane w +ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw+, że termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upływa z dniem 30 czerwca 2021 r." - napisano w komunikacie Rzecznika MŚP.

Nowelizacja ta, jak zauważył Rzecznik MŚP, wprowadza centralną rejestrację dla podmiotów akcyzowych. Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (wyznaczonego przez Ministra Finansów rozporządzeniem z 21 stycznia br.) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, czyli Portal PUEC.

Wyjaśniono, że warunkiem zarejestrowania w CRPA podmiotu, który przed 1 lutego 2021 r. (wejścia w życie noweli do ustawy o akcyzie) powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej, złożył zgłoszenie rejestracyjne i otrzymał potwierdzenie jego przyjęcia przed tym dniem lub otrzymał potwierdzenie po tym dniu, jest uzupełnienie w sposób elektroniczny (za pośrednictwem Portalu PUESC) zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r., o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem zarejestrowania podmiotu w CRPA i koniecznością rejestracji zgodnie z nowymi zasadami - zauważono.

Rzecznik MŚP wyjaśnia, że zgodnie z nowelą lista podmiotów, które mają obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA, została rozszerzona o trzy kategorie - m.in. podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (dotyczy: paliw lotniczych i żeglugowych oraz gazu LPG) – przed dniem pierwszego nabycia.

Kolejnymi są podmioty prowadzące w ramach działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia) – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia.

Trzecia kategoria to podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty: węglowe i gazowe – przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Rzecznik dodał, że pismem z 3 lutego 2021 roku zwrócił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie treści art. 16 ust. 1 pkt 1 noweli do ustawy o akcyzie ze względu na wprowadzone w ustawie nowe brzmienie: „podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:”, w miejsce istniejącego dotychczas określenia „podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą”.

Źródło

Skomentuj artykuł: