Rzecznik MŚP: Wydłużenie możliwości korzystania z tzw. Małego ZUS-u plus o 12 miesięcy korzystne, jednak niewystarczające

Rzecznik MŚP w opinii skierowanej do Senatu RP zauważa, że przede wszystkim osoby, które przestały opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 18c ustawy o ZUS przed 1 stycznia 2023 r. lub które nie zaczną jej opłacać na tych zasadach do 31 grudnia 2023 r., nie będą w ogóle mogły skorzystać z tego wydłużenia. 

Nawet gdyby objęło ono wszystkich ubezpieczonych korzystających z Małego ZUS-u plus - to, w opinii Rzecznika MŚP, również byłoby to rozwiązanie niedoskonałe legislacyjnie. 

Po pierwsze, Rzecznik MŚP wnosi, aby z ustawy o ZUS wykreślić ograniczenie czasowe (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy). 

Rzecznik MŚP od początku prac nad Małym ZUS-em plus wskazywał za szkodliwość i brak racjonalnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Przykładowo, ,,krawcowa" lub „krawiec” w małej miejscowości, która miała przez 3 lata dochód miesięczny 2000 zł i korzystając z Małego ZUS-u plus płaciła 330 zł miesięcznie składki na ubezpieczenia społeczne, w czwartym roku nadal może mieć 2000 zł dochodu, podczas gdy jej składka wzrośnie ponad czterokrotnie do 1418,48 zł, co prawdopodobnie będzie oznaczało konieczność likwidacji działalności. 

Rzecznik MŚP zasygnalizował powyższy problem w piśmie z 6 lutego 2023 r., skierowanym do premiera. W odpowiedzi Kamili Król, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, z 7 kwietnia 2023 r., wskazano, że kwestia ta zostanie objęta przedmiotem analiz wewnętrznych rządu.

Rzecznik MŚP apeluje również, by z ustawy o ZUS wykreślić limit 120 000 złotych rocznego przychodu, powyżej którego, zgodnie z ust. 1 i 7 tego przepisu, nie jest dopuszczalne korzystanie z Małego ZUS-u plus. W opinii Rzecznika MŚP, w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających z małego ZUS-u plus jest ustalana w oparciu o dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, to brak jest podstaw do wprowadzenia dodatkowego kryterium, opartego na przychodzie. 

W opinii Rzecznika MŚP z Małego ZUS-u plus powinien móc korzystać każdy prowadzący pozarolniczą działalność, którego podstawa wymiaru składek, ustalona zgodnie z art. 18c ust. 3 ustawy o ZUS, byłaby niższa niż podstawa, o której mowa w art. 18 ust. 8 tej ustawy, to znaczy wynosząca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Źródło

Skomentuj artykuł: