Sejm przyjął ustawę realizującą Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Nowe przepisy będą silnym impulsem rozwojowym dla polskiego rynku finansowego. Podstawowym celem ustawy jest ochrona klientów instytucji finansowych oraz wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego.

Wzmacniamy fundamenty polskiego rynku finansowego z myślą o obywatelach. Chcemy, aby Polki i Polacy mogli inwestować swoje oszczędności w sposób bezpieczny i przejrzysty. Nowe regulacje zdecydowanie umacniają stabilność rynku i odporność instytucji finansowych, takich jak banki, domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne – podkreśliła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zakłada również usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym. Ulepsza też zasady realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy (KPO) z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Eliminuje bariery dostępu do rynku finansowego i zwiększa poziom cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych.
 

Ustawa stanowi silny impuls rozwojowy dla polskiego rynku kapitałowego. Chcemy, aby w Polsce rozwijały się innowacyjne instrumenty i usługi finansowe, takie jak ETFy czy certyfikaty turbo, które dziś są elementem oferty dla polskich inwestorów ze strony zagranicznych instytucji. To kwestia naszej konkurencyjności

wyjaśnia wiceminister finansów Artur Soboń.

Ustawa ma także na celu realizację istotnych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego będącej jednocześnie realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

To ważny kamień milowy w realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego i wynik dobrej współpracy z naszymi partnerami w rządzie, Komisją Nadzoru Finansowego oraz wszystkimi uczestnikami polskiego rynku finansowego

zaznacza Katarzyna Szwarc pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość:

  • oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), wprowadzony zostanie także obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych,
  • wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi, wprowadzony zostanie też zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych,
  • wykorzystania autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.

W zakresie wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego ustawa m.in.:

  • umocowuje do szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej,
  • zwalnia KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  • wprowadza również regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, które mają na celu usprawnienie procesu nadzorczego i zniwelowanie barier dla rozwoju rynku finansowego.

Rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
 

Skomentuj artykuł: