Sejm uwzględnił postulaty rzecznika MŚP ws. branży turystycznej i eventowej

fot. https://rzecznikmsp.gov.pl/ / https://rzecznikmsp.gov.pl/ / https://rzecznikmsp.gov.pl/

Postulaty kierowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odnośnie wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej znalazły odzwierciedlenie w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Mając na uwadze liczne głosy przedsiębiorców, w tym organizacji działających w Zespole Robo-czym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego w Radzie Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP już 17 czerwca 2020 r. w piśmie skierowanym do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Roz-woju zaapelował o podjęcie działań mających na celi stworzenie specjalnego programu wsparcia dla branży turystycznej. Rzecznik MŚP zwracał wówczas uwagę na problem przypadającego w więk-szości na wrzesień 2020 r. terminu zwrotu zaliczek wpłaconych przez klientów na poczet imprez turystycznych, które w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 zostały odwołane.
 
Ponownie, pismem z 28 lipca 2020 r., Rzecznik MŚP zwrócił się do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju o wsłuchanie się w głosy przedsiębiorców i przyspieszenie prac nad wsparciem sektorowym dla branży turystycznej, przemysłu spotkań i czasu wolnego, które pomimo odmrożenia gospodarki, nie mogą prowadzić działalności w takim zakresie, w jakim by chciały.
 
Wystąpienia rzecznika MŚP spotkały się ze zrozumieniem, czego wyrazem jest uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej sektorowe wsparcie dla branży turystycznej i eventowej.
 
Ustawa przewiduje m.in.
 
1.     powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Turystycznego Funduszu Pomocowego, który ma być uruchamiany w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi jak np. klęski żywiołowe lub pandemia;

2.     dodatkowe świadczenie postojowe, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, któ-rzy odnotowali spadek przychodu o co najmniej 80%, prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczoną kodami:

•       49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
•       77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
•       90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
•       90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
•       93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).
•       Do świadczenia postojowego będą uprawnieni także prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Agenci tury-styczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.
 

3. zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. przedsiębiorców, których przychód spadł o co najmniej 80%, a przeważająca działalność oznaczona jest kodami PKD:
 
•       55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
•       82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
•       49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
•       77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
•       90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
•       90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
•       93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
•       79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
•       79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).
 
Aktualnie ustawa rozpatrywana jest przez Senat RP.

Autor
Źródło