Solidne wyniki giełdy za I kwartał

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I kw. br. wypracowała 110,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przychody spadły o 1,2% wobec I kw. 2021 r. i wzrosły o 2,5% wobec IV kw. 2021 r.

Spadek przychodów w ujęciu rdr, to efekt wyższych o 0,5 mln zł tj. o 1,0% przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym, przy niższych o 0,9 mln zł, tj. o 5,0% przychodach z obsługi obrotu na rynku towarowym.

Ponadto w I kwartale br. zysk EBITDA wyniósł 50,7 mln zł, zysk operacyjny 40,9 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł. W I kw. 2022 r. GK GPW prowadziła prace związane z podsumowaniem efektów realizacji strategii rozwoju #GPW2022 oraz rozpoczęła prace koncepcyjne nad nową strategią obejmującą lata 2023-2027.

- I kwartał 2022 r. charakteryzował się podwyższoną zmiennością na rynkach, w tym również na polskim rynku kapitałowym, wywołaną przez wybuch wojny w Ukrainie. Zmienność spowodowana tym bardzo negatywnym wydarzeniem skutkowała z kolei wzrostem wolumenów oraz wartości obrotów na rynku finansowym GPW - mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Rada Nadzorcza GPW pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu GPW, dotyczącą wypłaty dywidendy za 2021 r. w wysokości 115,0 mln zł, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3% zysku skonsolidowanego (84,0% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych). Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW, które zostało zwołane na 23 czerwca 2022 r.

- Ze względu na bardzo dobre wyniki GK GPW w 2021 roku, koniec horyzontu Strategii #GPW2022 oraz częściowe sfinansowanie realizowanych projektów strategicznych ze środków zewnętrznych (NCBiR), rekomendowaliśmy wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy w wysokości 2,74 zł na akcję, czyli o 0,14 zł więcej od tej zapowiadanej i przewidzianej w naszej polityce dywidendowej - dodaje Dietl.

Źródło

Skomentuj artykuł: