„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” - PORADNIK

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to nisko oprocentowana pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, a także dla firm, które chcą utworzyć miejsca pracy. Wyjaśniamy krok po kroku, co należy zrobić, aby otrzymać środki na rozkręcenie własnego biznesu.

Program wystartował w grudniu 2013 roku, początkowo formie pilotażu na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, a od listopada 2014 roku swoim zasięgiem obejmuje już cały kraj. Skierowany jest do poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez możliwość założenia własnej działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Do końca września 2019 roku na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy udzielono 4 431 pożyczek na łączną kwotę ponad 284,82 mln zł.

Pożyczka na start – co i jak?

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej

Uczestnicy programu mogą starać się o pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna maksymalna wysokość pożyczki wynosi 96 784,80 zł.

Kredyt mogą uzyskać studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. O pieniądze można wnioskować z osobą lub osobami, z którymi planuje się założyć spółkę cywilną.

Warunki

Osoba ubiegająca się o wsparcie:

 • nie może być zatrudniona na umowę o pracę ani wykonywać innej pracy zarobkowej
 • jeśli nie jest studentem lub absolwentem poszukującym pracy, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej
 • nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel
 • nie może przekroczyć wieku emerytalnego

Instrukcja

Aby uzyskać pożyczkę należy:

 • Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika finansowego udzielającego wsparcia w województwie, w którym prowadzona będzie działalność
 • W przypadku pozytywnej decyzji (wniosek jest oceniany w terminie 14 dni roboczych od momentu jego złożenia) należy założyć działalność gospodarczą, co wiąże się z uzyskaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Podpisać umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel własny pożyczkobiorcy i poręczenia osób fizycznych lub inne uzgodnione w pośrednikiem finansowym)

Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i jest z nich rozliczany na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.

Pożyczka przyznawana jest na okres do 7 lat.

Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP:

 • 0,18 proc. w skali roku dla pożyczek na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą
 • 0,44 proc. dla pozostałych osób uprawnionych

Przyznane środki mogą być przeznaczone m.in. na sfinansowanie środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, szkoleń i kursów, kosztów stałych  (np. czynsz za wynajem lokalu do 6 miesięcy od podjęcia działalności), czy środków transportu. Nie można za pomocą pożyczki m.in. finansować prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego, zakupów od współmałżonka i najbliższych członków rodziny, czy kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia dla pracownika

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczkę na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych nieprzekraczającą 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie pożyczka może być udzielana do kwoty 29 035,44 zł.

Pożyczka udzielana jest:

 • podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą, w tym podmiotom którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności
 • niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom
 • żłobkom lub klubom dziecięcym
 • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne
 • producentom rolnym

Kogo można zatrudnić?

Pracodawca dzięki udzielonej pożyczce może zatrudnić:

 • osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej

Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę.

Instrukcja

Podmioty starające się pożyczkę powinny:

 • Złożyć wniosek o udzielenie pożyczki u pośrednika finansowego udzielającego pożyczek w województwie, w którym tworzone będzie stanowisko pracy
 • Podpisać z pośrednikiem finansowym umowę pożyczki oraz ustanowić zabezpieczenia spłaty (poprzez weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych lub inne uzgodnione z pośrednikiem finansowym)

Pośrednik finansowy wypłaca środki, które pożyczkobiorca wydatkuje zgodnie z ustalonym harmonogramem i jest z ich rozliczany na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.

Pożyczka przyznawana jest na okres do 3 lat.

Oprocentowanie pożyczki jest ustalane na etapie zawierania umowy i jest stałe w całym okresie finansowania:

 • 0,18 proc. w skali roku dla pożyczek udzielonych przedsiębiorcom posiadającym status opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub związanego ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć
 • 0,44 proc. dla pozostałych podmiotów uprawnionych

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który uzyskał pożyczkę zobowiązany jest m.in.:

 • zatrudnienia pracownika na umowę o pracę
 • do przekazania pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku i nie później niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (w uzasadnionych przypadkach i za zgodą pośrednika termin rozliczenia może zostać wydłużony o miesiąc)
 • utrzymania powstałego stanowiska przez co najmniej 36 miesięcy
Źródło

Skomentuj artykuł: