Unijna propozycja pakietu uproszczeń dla biznesu

Komisja Europejska opublikowała propozycję dyrektywy w zakresie uproszczonego systemu opodatkowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących stałe zakłady podatkowe na terytorium UE - napisali eksperci PwC: Agata Oktawiec, Aleksandra Bącal, Jakub Kłodnicki i Michał Kowalski.

Celem nowego modelu HOT jest uproszczenie systemu podatkowego dla MŚP zaczynających działalność w ramach rynku unijnego poprzez umożliwienie stałym zakładom (ang. permanent establishment „PE”) obliczania zysków podlegających opodatkowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie centrali spółki.

Oznacza to, że MŚP będą musiały współpracować tylko z jedną administracją podatkową - administracją centrali. Ma to pozwolić na uproszczenie kwestii podatkowych związanych z prowadzeniem biznesu za granicą. Propozycja zakłada również utworzenie punktu kompleksowej obsługi w państwie centrali w zakresie składania, obliczania i poboru podatku. System HOT ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z ekspansją zagraniczną w jej początkowej fazie.

Gdy MŚP zdecyduje się na stosowanie  zasad HOT, będzie musiało pozostać w tym systemie przez pięć lat podatkowych, chyba że spółka zmieni miejsce siedziby lub działalność gospodarcza MŚP prowadzona poprzez stałe zakłady (PE) wzrośnie gwałtownie i nieproporcjonalnie w porównaniu z działalnością gospodarczą w państwie członkowskim pochodzenia spółki. MŚP będą mogły odnawiać swój wybór co pięć lat bez ograniczeń, o ile nadal będą spełniać odpowiednie wymogi kwalifikacyjne. 

Jak wynika z przedstawionego projektu, przepisy dotyczące kryteriów kwalifikacji i wycofania się z systemu zostały jednak opracowane w taki sposób, aby umożliwić możliwie proste dla MŚP odnawianie ich wyboru co pięć lat.

Definicja MŚP przyjęta w pakiecie uproszczeń opiera się na tej zawartej w Dyrektywie 2013/34/EU, zgodnie z którą za MŚP generalnie można uznać podmioty, których wskaźniki nie przekroczą w roku podatkowym:  

a) sumy bilansowej w wysokości 20 milionów euro; 

b) obrotu netto w kwocie 40 mln euro; 

c) oraz średniej liczby pracowników w roku obrotowym: 250.

Ponadto proponowane regulacje wprowadzają dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

d) łączny obrót PE należącego do MŚP nie może przekroczyć w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych kwoty równej dwukrotności obrotu osiągniętego przez jednostkę macierzystą; 

e) MŚP było przez ostatnie dwa lata podatkowe rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim w którym chce się rozliczać; 

f) MŚP spełniało wymogi z punktów a-c przez okres dwóch pełnych lat podatkowych.

Jeśli system HOT zostanie zatwierdzony, ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie zaproponowanych regulacji, jeśli dojdzie do implementacji, to system HOT z pewnością zmniejszy koszty związane z prowadzeniem PE za granicą przez MŚP i zachęci je do transgranicznej ekspansji na terenie UE - piszą na zakończenie eksperci PwC.

Źródło

Skomentuj artykuł: