Uwaga przedsiębiorcy! Termin na zapłatę exit tax wydłużony po raz kolejny

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez osoby fizyczne podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2023 r., poz. 1611) – informują eksperci PwC Studio: Agata Oktawiec, Magdalena Olszewska i Michał Kowalski.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 sierpnia 2023 r. i przedłuża o 2 lata termin na wpłacenie podatku. Warto jednak zwrócić uwagę, że przesunięcie terminów płatności podatku w dalszym ciągu jedynie tymczasowo rozwiązuje kwestię niewłaściwie skonstruowanych przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków.
Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, obowiązuje w Polsce od 2019 r.
Kluczowym założeniem exit tax jest opodatkowanie niezrealizowanych zysków w związku z:
- przeniesieniem składnika majątku poza Polskę, w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
- zmianą rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta podatkowego, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.
Exit tax dotyczy transferów, których łączna wartość rynkowa przekracza 4 mln zł. Stawka podatku wynosi 19% i 3%. Niższa stawka obowiązuje, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku. 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia, po raz kolejny zostały przedłużone terminy  wpłaty przez podatników podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków: 
- do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2025 r. (wcześniejsze przedłużenie dotyczyło składników majątku w przypadku których utrata prawa do opodatkowania nastąpiła przed 1 grudnia 2023 r.); - oraz do dnia 31 grudnia 2025 r. – w pozostałych przypadkach. 
Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2025 r.
Powyższa zmiana była długo wyczekiwana i jej wejście w życie oceniamy pozytywnie, zważywszy że obecnie podatkowi od niezrealizowanych zysków zarzucana jest niezgodność z prawem wspólnotowym m.in. z uwagi na mechanizm tzw. natychmiastowego poboru podatku stojącym w sprzeczności w szczególności ze swobodą przepływu osób, tak np. wyrok TSUE z 26 lutego 2019 r. sygn. akt C-581/17. Warto jednak zwrócić uwagę, że przesunięcie terminów płatności podatku w dalszym ciągu jedynie tymczasowo rozwiązuje kwestię niewłaściwie skonstruowanych przepisów dotyczących opodatkowania niezrealizowanych zysków.

Źródło

Skomentuj artykuł: