Unijne fundusze dla polskich firm na B+R i rozbudowę infrastruktury B+R oraz współpracę z nauką

- W nowej perspektywie finansowej UE zainwestujemy łącznie 76 mld euro. Pieniądze te wykorzystamy między innymi na przedsięwzięcia w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę komunalną, ochronę środowiska, energetykę, edukację, dostępność i sprawy społeczne – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami z terenu pow. łańcuckiego. - Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności w Unii Europejskiej. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorcy pozostaną głównymi inwestorami tych funduszy - podkreśliła wiceminister.

JST będą mogły wykorzystywać środki unijne do współfinansowania projektów z wielu dziedzin, w tym infrastruktury transportowej (drogi wojewódzkie, drogi lokalne), społecznej (edukacja, ochrona zdrowia) oraz wodno-kanalizacyjnej i odpadowej. Samorządy będą mogły realizować przedsięwzięcia również z zakresu rynku pracy, informatyzacji, OZE czy turystyki.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 nadal wykorzystywane będą instrumenty terytorialne, znane z lat poprzednich, takie jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y) oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS-y). Nowością są Inne Instrumenty Terytorialne (IIT). Głównym celem działania IIT jest wspieranie władz lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.
Jak zaznaczyła wiceszefowa MFiPR, w nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia JST będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów. Wzrastać będzie jednak znaczenie wsparcia zwrotnego, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje. Obejmie ona obszary innowacyjności, energetyki oraz wybrane typy projektów z zakresu środowiska i transportu.
Wzrośnie także znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowanie wybranych projektów PPP jest wspierane przez rząd poprzez zapewnienie kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym.
Wiceminister wskazała, że w budżecie unijnym na lata 2021-2027 wsparcie innowacyjności i rozwoju konkurencyjności polskiego sektora przedsiębiorczości uwzględniono w trzech programach krajowych: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, a także w programach regionalnych.
Polski biznes może otrzymać dofinansowanie unijne przede wszystkim na działalność badawczo-rozwojową, rozbudowę infrastruktury B+R oraz współpracę z nauką, w tym wzmocnienie kompetencji.

Skomentuj artykuł: