WSA uchyla karę nałożoną na przedsiębiorcę. Skarbówka musi przestrzegać Konstytucji Biznesu

Nałożenie kary pieniężnej na podstawie ustawy o SENT wymaga uprzedniego zbadania przez Organ, czy w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od nałożenia kary z uwagi na wystąpienie przesłanki interesu publicznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokami z dnia 13 lipca 2022 roku o sygn. III SA/Gl 339/22 oraz III SA/Gl 345/22 uchylił w całości decyzje wymierzające przedsiębiorcy karę pieniężną za błędne uzupełnienie zgłoszenia SENT.

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wymierzył Przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 20 000 złotych jako podmiotowi wysyłającemu transport drogowy przewożący olej opałowy w związku z błędnym wypełnieniem zgłoszenia SENT, ponieważ stanowiło to naruszenie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o SENT.

Zdaniem Rzecznika w sprawie doszło do naruszenia przez Organ art. 21 ust. 3 ustawy o SENT, zgodnie z którym Organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej z urzędu w przypadku uzasadnionym interesem publicznym. W ocenie Rzecznika przesłanka wystąpienia interesu publicznego powinna być wykładana z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wskazanej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

WSA w Gliwicach uchylił decyzje Organu I i II instancji.W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Gliwicach podzielił argumentację przedstawioną przez Rzecznika oraz Przedsiębiorcę. Sąd wskazał, że przesłanka wystąpienia interesu publicznego, wskazana w art. 21 ust. 3 ustawy o SENT, nie została zbadana przez organy podatkowe w sposób dostateczny. Ponownie rozpatrując sprawę Organ winien przeanalizować, czy działanie Przedsiębiorcy skutkowało uszczupleniem dochodów publicznych, czy miało charakter celowy oraz ocenić je w kontekście czasu i zakresu dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.

W okolicznościach tej sprawy nałożenie na Przedsiębiorcę kary pieniężnej stanowiło działanie nieproporcjonalne w stosunku do popełnionego uchybienia i naruszało przepisy ustawy o SENT. Organy niezasadnie dokonały zawężającej wykładni przesłanki interesu publicznego. Takie działanie organów podatkowych narusza wyrażone w Konstytucji Biznesu, zasadę zaufania oraz zasadę prawdy obiektywnej – powiedział Adam Abramowicz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło

Skomentuj artykuł: